Nhân rộng mô hình thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử qua hệ thống Bưu điện

Thứ bảy 18/07/2020 05:00

Thực hiện Công văn số 8381 ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội; Công văn số 4517 ngày 4/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội; Công văn số 1216 ngày 31/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện; Công văn số 1299 ngày 14/4/2020 cua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội cho người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung câp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội.

2. Xây dựng quy trình nghiệp vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo phương thức thanh toán qua ngân hàng và các phương thức điện tử khác, bảo đảm dễ sử dụng và phù hợp với điêu kiện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và có thể áp dụng đối với những đối tượng chưa có tài khoản ngân hàng.

3. Nâng cao năng lực cho các cán bộ, hiểu biết của người dân về Chính phủ điện tử, quy trình nghiệp vụ giải quyết chính sách và chi trả chính sách trợ giúp xã hội.

II. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi: Thực hiện thí điểm tại 10 huyện, Thành phố.

2. Thời gian: 2 năm (từ tháng 8/2020 đến hết tháng 12/2021).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam miễn phí đến hết năm 2021. Riêng huyện Quảng Hòa, năm 2020 việc thí điểm do Viettel chi trả kinh phí, từ năm 2021 do Bưu điện chi trả.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố và các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch bảo đảm các yêu cầu đề ra; thực hiện công tác theo dõi, giám sát, đánh giá, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Bưu điện tỉnh Cao Bằng

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các ngân hàng thống nhất quy trình chi trả bằng phương thức điện tử; hỗ trợ tư vấn kỹ thuật; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử.

- Đào tạo nghiệp vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử cho cán bộ Bưu điện. Thu thập thông tin người hưởng để mở TKTT và Thẻ chi trả. Sản xuất và phát Thẻ chi trả cho đối tượng không mở TKTT. Thực hiện chi trả qua TKTT/Thẻ chi trả. Giám sát đơn vị cấp dưới triển khai. Phối hợp tổ chức tổng kết đánh giá việc chuyển đổi phương thức chi trả.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo công an các huyện, Thành phố cấp mới, cấp đổi chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân cho đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo thời gian quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông; tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về thay đổi phương thức chi trả chính sách xã hội bằng phương thức điện tử và sử dụng công nghệ thông tin.

5. Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, Thành phố thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Bưu điện.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thí điểm trên địa bàn huyện, ký hợp đồng với cơ quan cung cấp dịch vụ (Bưu điện huyện) và các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động thí điểm; phối hợp với các đơn vị liên quan truyền thông, đào tạo cán bộ và cộng tác viên của địa phương.

7. Đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (ScAbank)

- Hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng và cung cấp giải pháp mở TKTT cho đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

- Thiết kế TKTT, xây dựng quy trình mở và quản lý TKTT dành riêng cho đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

- Thực hiện thẩm định hồ sơ và mở TKTT cho đối tượng; phối hợp với các bên thực hiện công tác truyền thông về lợi ích của TKTT đến các đổi tượng.

Trên đây là kế hoạch nhân rộng mô hình thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các mục đích và yêu cầu đề ra tại kế hoạch. Định kỳ 6 tháng, 1 năm các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo các cơ quan cấp trên theo quy định.

                                                                                  CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                         (đã ký)

                                                Hoàng Xuân Ánh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh