Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương

Thứ tư 14/11/2018 08:00

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 3484/KH-UBND ngày 30/10/2018 về thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU và Nghị quyết số 107/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chương trình hành động số 26-CTr/TU và Nghị quyết số 107/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 16/01/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng thời các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp biên chế của cơ quan, đơn vị, xác định rõ chức năng nhiệm vụ và khối lượng công việc của từng bộ phận, trên cơ sở đó bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh UBND cấp huyện theo quy định khung của Chính phủ quy định. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chuyển xếp lương đối với từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý…

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh