Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cao Bằng đến năm 2030

Thứ sáu 04/05/2018 16:00

UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030.

Việc phê duyệt chương trình nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống đô thị theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030 đã được phê duyệt, phù hợp với chương trình phát triển đô thị Quốc gia và phù hợp với các chủ trương, chính sách của tỉnh. Làm cơ sở để lập các đề án đánh giá nâng loại đô thị, thành lập mới thị xã, thị trấn, phường trong tương lai.

Cụ thể: Giai đoạn 2016 - 2020, bên cạnh các đô thị, thành phố Cao Bằng từng bước phấn đấu một số tiêu chí đạt đô thị loại II, thị trấn Phục Hòa và thị trấn Tà Lùng (loại IV) cần tập trung đầu tư hoàn thiện các tiêu chuẩn theo các tiêu chí nâng loại đô thị; 12 đô thị loại V là: Nước Hai, Hùng Quốc, Quảng Uyên, Nguyên Bình, Tĩnh Túc, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Xuân Hòa, Thông Nông, Trà Lĩnh, Hạ Lang và Đông Khê cần tập trung đánh giá phân loại; 3 thị trấn (Nước Hai, Hùng Quốc, Quảng Uyên) ưu tiên đầu tư hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại IV; 3 xã thuộc huyện lỵ (Phja Đén, Sóc Giang và Bản Giốc) xây dựng từng bước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Tổng số đô thị toàn tỉnh là 15 đô thị.

Giai đoạn định hướng 2021 - 2025, đầu tư hoàn thiện các tiêu chí còn yếu để thành phố Cao Bằng được công nhận là đô thị loại II; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu và yếu của các đô thị đã được công nhận phân loại đô thị; sát nhập thị trấn Phục Hòa và Tà Lùng thành đô thị Phục Hòa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Xây dựng thị trấn Nước Hai, Hùng Quốc, Trùng Khánh, Đông Khê phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 3 đô thị mới trực thuộc huyện: Phja Đén, Sóc Giang, Bản Giốc. Tổng số đô thị toàn tỉnh là 17 đô thị.

Tầm nhìn đến năm 2030, phát triển đô thị Phục Hòa trở thành thị xã Phục Hòa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; hoàn thiện các tiêu chí nâng loại đô thị của các thị trấn Nước Hai, Hùng Quốc, Quảng Uyên; Công nhận 3 đô thị mới: Phja Đén, Sóc Giang và Bản Giốc. Tổng số đô thị toàn tỉnh là 17 đô thị.

Chương trình đề ra các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị cần đạt được đến năm 2030 trên lĩnh vực dân số, chất lượng đô thị, hạ tầng xã hội đô thị.

Về hệ thống đô thị: Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2020 là 23,1%. Quy mô dân số đô thị toàn tỉnh đến năm 2020 khoảng 170.570 người, diện tích đất đô thị khoảng 2.500 ha (bình quân 145 m2/người). Hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh bao gồm 17 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II, 6 đô thị loại IV và 10 đô thị loại V.

Về chất lượng đô thị: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29 m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 90%. Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đối với đô thị loại II đạt từ 18 - 20% trở lên; đô thị từ loại IV đến loại V đạt từ 20% trở lên. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng tại đô thị loại II đạt 14%; đô thị loại IV và loại V đạt từ 2 - 4%. Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch và tiêu chuẩn cấp nước tại các đô thị loại II đến loại IV đạt 80% và 100 - 120 lít/người/ngày đêm; đô thị loại V đạt 60%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 80 - 90 lít/người/ngày đêm…

Tổng nguồn vốn cho cả giai đoạn khoảng trên 87,5 nghìn tỷ đồng.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh