Chỉ thị về việc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Thứ tư 31/03/2021 09:00

Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Nội dung Chỉ thị như sau:

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 3/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thống kê là cơ quan thường trực, chủ trì, tham mưu văn bản, công tác tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng phương án, kế hoạch, quy trình, chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và hướng dẫn thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, Thành phố để tổ chức triển khai thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, cung cấp tài khoản, mật khẩu, hướng dẫn đơn vị điều tra đăng nhập vào hệ thống và điền thông tin vào bảng hỏi điện tử (web-form) trên Trang thông tin điện tử Tổng điều tra hoặc trực tiếp phỏng vấn, thu thập thông tin trên phiếu điện tử (CAPT) bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng,...) đối với khối cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

2. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chủ trì, tham mưu văn bản, công tác tổ chức triển khai thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021, thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở hành chính Trung ương.

- Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh lập kế hoạch phát động phong trào thi đua trong thực hiện Tổng điều tra. Kết thúc Tổng điều tra đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong Tổng điều tra.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ trong công tác rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo, cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch tiến hành cuộc Tổng điều tra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến kế hoạch Tổng điều tra một cách thường xuyên, sâu rộng đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cho mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra và phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dụng điều tra. Thực hiện các nội dung công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cho thường trực Tổng điều tra. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, cung cấp các thông tin điều tra đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định.

6. Các sở, ban, ngành, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh yêu cầu. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, cung cấp các thông tin điều tra đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định.

7. UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và cấp xã tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và nội dung, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; bố trí lực lượng tham gia cuộc Tổng điều tra; tổ chức tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương, mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, tích cực, chủ động cung cấp đầy đủ các thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.

8. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản có trách nhiệm tự kê khai, cung cấp thông tin điều tra đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính các cấp; giám đốc các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố và các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo sâu sát, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này nhằm đảm bảo cho cuộc Tổng điều tra đạt kết quả tốt.

                                                                                         CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                 Hoàng Xuân Ánh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh