Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thứ ba 17/03/2020 10:00

Thực hiện Luật Hóa chất năm 2007, trong thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Công thương, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với hoạt động hóa chất.

Sau hơn 10 triển khai thực hiện Luật Hóa chất, tình hình hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, hoạt động hóa chất tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an toàn hóa chất, cán bộ được đào tạo chuyên ngành về hóa chất còn ít, chưa thực hiện báo cáo hóa chất, sắp xếp, phân loại hóa chất trong kho chưa đúng quy định, tại khu vực lưu trữ, sử dụng hóa chất chưa niêm yết bảng nội quy an toàn, bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn; chưa bố trí đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với tính chất công việc, các trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất, phòng cháy chữa cháy; chưa tổ chức huấn luyện định kỳ kỹ thuật an toàn hóa chất cho người lao động theo quy định,... Do đó, hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng con người, môi trường và an toàn xã hội.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh, phát huy những mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động hóa chất, góp phần đảm bảo an toàn, giảm thiểu sự cố hóa chất và bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở Công thương

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về hóa chất, tiền chất công nghiệp; biên soạn, xây dựng tài liệu tuyên truyền về an toàn hóa chất.

b) Tăng cường quản lý các hóa chất sử dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất công nghiệp và hóa chất sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng.

c) Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn theo quy định.

d) Hỗ trợ, phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực tập phương án ứng phó sự cố hóa chất do cháy, nổ, phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng tại cơ sở.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hóa chất của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

e) Tổng hợp, thống kê tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; tình hình thực hiện an toàn hóa chất; tình hình sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công thương.

g) Huấn luyện, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng nguy hiểm thuộc thẩm quyền.

h) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hóa chất thuộc phạm vi quản lý.

2. Các sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông - Vận tải, Lao động - Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về hóa chất sử dụng trong lĩnh vực được giao, trong phạm vi quản lý.

b) Tăng cường quản lý các hóa chất, hóa chất là tiền chất sử dụng trong các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, bảo quản, chế biến nông lâm sản thực phẩm; dược phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; hóa chất độc, hóa chất tồn dư, các cơ sở hoạt động hóa chất có phát sinh nguồn thải nguy hại; hóa chất sử dụng trong trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề.

c) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp quản lý an toàn hoạt động hóa chất thuộc lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh.

d) Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động hóa chất.

đ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất trong lĩnh vực được giao, thuộc phạm vi quản lý.

3. Công an tỉnh

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy cho các cơ sở hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động hóa chất và vận chuyển hóa chất nguy hiểm thuộc thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển.

b) Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với hoạt động hóa chất, hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật.       

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Tăng cường công tác quản lý hóa chất, sản phẩm hóa chất trong lĩnh vực quốc phòng theo quy định của pháp luật.

b) Nghiên cứu sự cố hóa chất xảy ra và có văn bản đề nghị cấp trên hỗ trợ (nếu có); chuẩn bị lực lượng kiêm nhiệm, phương tiện hiện có kịp thời tham gia ứng cứu các tình huống khẩn cấp về sự cố hóa chất, tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn.

5. Cục Hải quan tỉnh

a) Tăng cường giám sát quản lý hải quan trong quá trình xuất nhập khẩu hóa chất.

b) Thông báo tình hình nhập khẩu hóa chất, tiền chất ma túy cho các cơ quan quản lý khi có yêu cầu.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thanh tra, kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về hóa chất của các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hóa chất trên địa bàn tỉnh.

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh

a) Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đóng gói, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm và các vi phạm khác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh (bán buôn, bán lẻ,...) hóa chất, đặc biệt là methanol, cồn công nghiệp, hương liệu và phụ gia thực phẩm.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền đến các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý hóa chất trong việc bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và giảm thiểu các sự cố hóa chất gây thiệt hại về người và tài sản.

b) Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tỉnh, UBND các huyện, Thành phố và cộng đồng xã hội trong hoạt động quản lý hóa chất góp phần thúc đẩy hoạt động hóa chất theo định hướng phát triển bền vững.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng và các cơ quan thông tin tuyên truyền

Phối hợp với Sở Công thương, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất, kiến thức về an toàn hóa chất, nguy cơ, tác hại và trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật vê hóa chất; công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp vi phạm trong hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

9. UBND các huyện, Thành phố

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hóa chất nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hóa chất; đặc biệt là việc quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

b) Chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát, thống kê và cập nhật đầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý (gửi Sở Công thương tổng hợp trước ngày 15/1 hằng năm).

c) Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

10. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất

a) Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về hóa chất; tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động hóa chất, nhất là các hóa chất nguy hiểm, độc hại; đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ và sử dụng hóa chất.

b) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất đảm bảo đủ các trang thiết bị an toàn phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra; định kỳ thực hành diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất quy mô lớn (có thể tổ chức riêng hoặc kết hợp với hoạt động diễn tập khác).

c) Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng làm việc liên quan đến hóa chất nguy hiểm tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định.

d) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động hóa chất của năm trước (trước ngày 15/1 hằng năm) về hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ: http://chemicaldata.gov.vn, báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất, chấm dứt hoạt động hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

11. Trước ngày 15/1 hằng năm, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, Thành phố báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này, gửi về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ảnh đến Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

    Chủ tịch

        (đã ký)

           Hoàng Xuân Ánh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh