Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 02/CT-TTg chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.