Học và làm theo Bác thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Thứ ba 04/08/2020 05:00

Giai đoạn 2015 - 2020, Huyện ủy Hà Quảng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Qua đó, góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên xã Sóc Hà (Hà Quảng) đổi mới nền nếp, tác phong, tinh thần trách nhiệm trong tiếp công dân.

Xác định thực hiện Chỉ thị số 05 là nhiệm vụ quan trọng để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lựa chọn 10 đột phá thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện như: Đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đạt tiêu chí; phấn đấu 2 xã Ngọc Đào, Sóc Hà đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu thu ngân sách (thu cân đối địa phương); nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tập trung thực hiện hoàn thành việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Chỉ đạo thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy - Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Thanh tra huyện; hợp nhất chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng xóm, tổ dân phố, cán bộ chuyên trách kiêm nhiệm chức danh theo nghị định, đề án, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và các xã, thị trấn, cấp trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang..., quyết tâm, quyết liệt, sâu sát chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của đơn vị, ngành, địa phương mình phụ trách.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Quảng Triệu Thanh Sơn cho biết: Mỗi bước đột phá, Ban Thường vụ Huyện ủy đưa ra những giải pháp cụ thể cho từng nội dung thực hiện từng năm và cả nhiệm kỳ; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế bám sát các nội dung, kế hoạch của huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả. Hằng năm, từng chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị lựa chọn 1 - 2 việc khó, phức tạp, bức xúc hoặc hạn chế, yếu kém, tồn tại thuộc thẩm quyền, trách nhiệm để tập trung giải quyết, góp phần cùng huyện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Huyện ủy ban hành 60 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05; tổ chức quán triệt, học tập đến cán bộ, đảng viên, tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, đưa việc thực hiện chỉ thị thành việc làm thường xuyên, nền nếp, hiệu quả, thiết thực theo chủ đề toàn khóa, từng năm và nội dung đột phá đã được xác định ở các cấp; đưa nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ hằng quý, tháng.

Qua lựa chọn các bước đột phá vào nội dung học tập Chỉ thị số 05, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm; tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Từ sự thống nhất cách làm phù hợp, đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến rõ nét, mang lại hiệu quả tích cực.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Hà Lăng Văn Tán cho biết: Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng ủy xã đã lựa chọn xây dựng 5 bước đột phá: Hoàn thành, cán đích nông thôn mới; lựa chọn mô hình phát triển kinh tế - xã hội tăng thu nhập ổn định cho nông dân, gồm mô hình: Trồng lạc cho đồng bào Dao bản Lũng Củm sống trên núi cao; xóm Nà Sác, Cốc Vường trồng ngô ngọt.

Xóm Địa Long nuôi cá ruộng, ốc ruộng, ớt chỉ thiên; xóm Pò Háng nuôi gà Ai Cập siêu trứng; xóm chợ Sóc Giang phát triển nghề truyền thống làm “mẻ cá”; nêu gương người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ công tác; thực hiện tốt tiếp công dân... Sau 4 năm thực hiện, xã đã cán đích nông thôn mới; mô hình kinh tế phát triển hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân; tiếp công dân giải quyết chế độ, chính sách và bức xúc do nhân dân phản ánh.

Từ năm 2016 đến nay, triển khai thực hiện các nội dung đột phá gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, huyện có 1.882 hộ/1.984 hộ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 94,8% kế hoạch, trong đó có 5 xã, thị trấn đạt 100% kế hoạch; 3 xã: Trường Hà, Ngọc Đào, Sóc Hà đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách hằng năm từ 2018 - 2019 đạt 105% trở lên.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội, Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách giám sát và dự sinh hoạt với chi bộ dưới cơ sở thuộc đơn vị phụ trách, thường xuyên giám sát và báo cáo tình hình của đơn vị được phân công, phụ trách tại các cuộc họp Ban Thường vụ, hội nghị Ban Chấp hành. Huyện ủy thành lập 18 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra trực tiếp 45 đơn vị, các đơn vị tự kiểm tra và gửi báo cáo về Huyện ủy.

Qua đó, cơ bản các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt theo định kỳ, nền nếp, có nội dung, nghị quyết; không có chi bộ vi phạm quy chế, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các buổi sinh hoạt chi bộ của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên, nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực được đảng viên thẳng thắn thảo luận, bàn bạc, đề xuất phương án giải quyết.

Thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Huyện ủy thực hiện Đề án sáp nhập Đảng bộ huyện Thông Nông vào Đảng bộ huyện Hà Quảng theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, quyết định của Tỉnh ủy bảo đảm đúng thời gian; tổ chức sắp xếp 18 xã thành 9 xã, sáp nhập 365 xóm, tổ dân phố còn 195 xóm, giảm 170 xóm, tổ dân phố. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, quyết tâm, quyết liệt, sâu sát, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của đơn vị, ngành, địa phương mình phụ trách.

Đến nay, huyện có 41 tập thể, 98 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác được biểu dương, khen thưởng. Những kết quả đạt được từ lựa chọn 10 nhiệm vụ đột phá gắn với học và làm theo Bác đã làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng cho Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trường Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh