Kế hoạch Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 4

Thứ ba 25/11/2014 12:00

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 4 (2014 - 2015) để tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 (2014 - 2015).

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng

lần thứ 4 để tham gia Cuộc thi toàn quốc lần thứ 11 (2014 - 2015)

 Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-LHHVN, ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 (2014-2015);

          Căn cứ Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh số 1011/TB-VP, ngày 03/10/2011 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai các Hội thi, Cuộc thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật của tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi  Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 4 (2014-2015);

Ban tổ chức Cuộc thi thống nhất xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 4 (2014- 2015) để tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ 11 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, sự tìm tòi say mê khoa học kỹ thuật của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

- Giúp trau dồi kiến thức, tạo cơ hội để thanh thiếu niên,  nhi đồng phát huy khả năng sáng tạo, thực hiện ước mơ trở thành nhà sáng chế, nhà khoa học trong tương lai.

- Tạo sân chơi lành mạnh cho thanh  thiếu niên, nhi đồng; thông qua Cuộc thi, tôn vinh, tuyên truyền để thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh tích cực, hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Các mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi đáp ứng Thể lệ Cuộc thi và yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn sinh hoạt, học tập cũng như đời sống xã hội. 

II. NỘI DUNG

1. Thời gian:

- Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ tháng 11/2014 đến tháng 5/2015.

- Tổ chức phát động cuộc thi: Tháng 11 năm 2014.

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ, mô hình, sản phẩm dự thi: hết ngày 31/5/2014.

2.  Địa điểm nhận hồ sơ và mô hình, sản phẩm dự thi:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng.

Địa chỉ: 070B Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

Điện thoại: 026.3952.680; 026.3852.363

2. Đối tượng dự thi:

Là các em thanh thiếu niên và nhi đồng có độ tuổi từ 06 đến 19 tuổi (trong độ tuổi có ngày sinh từ 31/7/1996 đến 31/7/2009). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số ít người, vùng cao biên giới tham gia.

3. Lĩnh vực dự thi:

Các sản phẩm sáng tạo phục vụ cho:

3.1. Đồ dùng học tập;

3.2. Phần mềm tin học;

3.3. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

3.4. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế;

3.5. Sản phẩm thân thiện với môi trường.

4. Hồ sơ dự thi:

a. Đối với nhóm tác giả hồ sơ gồm có:

                   - Mô hình.

                   - Bản thuyết minh.

                   -  Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

                   - Ảnh 4x6cm (mỗi tác giả gửi 02 ảnh, ghi rõ họ, tên ở mặt sau).

                   - Bản sao giấy khai sinh (mỗi tác giả gửi 01 bản photocopy).

                   - Các loại khác (nếu có).

b. Đối với cá nhân hồ sơ gồm có:

                   - Mô hình.

                   - Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

                   - Bản thuyết minh.

                   - 02 ảnh 4x6cm (ghi rõ họ, tên ở mặt sau).

                   - Bản sao giấy khai sinh (bản photocopy).

                   - Các loại khác (nếu có).

III. KINH PHÍ HỖ TRỢ, ĐỘNG VIÊN, NUÔI DƯỠNG TÀI NĂNG

Theo Quy chế  tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng và Bổ sung Quy chế tại Quyết định số 137/QĐ-UBND, ngày 18/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, mỗi lĩnh vực dự thi (5 lĩnh vực) được Ban giám khảo chấm thi và Ban tổ chức Cuộc thi phân thành 4 loại: A, B, C và khuyến khích, cụ thể:

+ 05 mô hình, sản phẩm xếp loại A; trị giá mỗi mô hình, sản phẩm bằng 3,00 hệ số lương cơ bản.

+ 10 mô hình, sản phẩm xếp loại B; trị giá mỗi mô hình, sản phẩm bằng 2,00 hệ số lương cơ bản.

+ 15 mô hình, sản phẩm xếp loại C; trị giá mỗi mô hình, sản phẩm bằng 1,00 hệ số lương cơ bản.

+ 30 mô hình, sản phẩm xếp loại khuyến khích; trị giá mỗi mô hình, sản phẩm bằng 0,5 hệ số lương cơ bản.

Ban tổ chức lựa chọn các mô hình, sản phẩm được xếp loại đạt chất lượng cao tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 (2014-2015)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Cấp tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể như sau.

1.1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội):

- Là cơ quan Thường trực của Cuộc thi có trách nhiệm tham mưu trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kinh phí tổ chức Cuộc thi;

- Triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tới UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan;

- Thành lập Ban Thư ký, Ban giám khảo đánh giá xếp loại;

- Tiếp nhận hồ sơ, mô hình, sản phẩm dự thi;

- Tổng hợp, hoàn thiện  hồ sơ dự thi gửi Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc đúng thời hạn;

- Thực hiện xã hội hoá một số nội dung của Cuộc thi

1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

- Tỉnh Đoàn Thanh niên chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ra văn bản  liên ngành để chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc thi tới các cơ sở Đoàn Đội, trường học;

- Đôn đốc, chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường chuyên nghiệp, trung cấp nghề tập hợp các mô hình, sản phẩm dự thi của học sinh gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đúng thời hạn và gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

1.3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chỉ đạo và tổ chức Cuộc thi đạt kết quả; chuyển kinh phí kịp thời cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để chủ động triển khai tổ chức Cuộc thi;

1.4.  Đài Phát thanh Truyền hình:

- Tuyên truyền Thể lệ Cuộc thi toàn quốc và Kế hoạch Cuộc thi của Ban tổ chức trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh;

- Cử phóng viên theo dõi và đưa tin về Cuộc thi.

 1.5. Báo Cao Bằng:

- Đăng Thể lệ , Kế hoạch Cuộc thi trên ba số báo liên tục. 

- Theo dõi và đưa tin các hoạt động triển khai Cuộc thi.

1.6. Sở Tài chính:

- Tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí cho cuộc thi.

1.7. Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác khen thưởng theo quy định.

2. Cấp huyện, thành phố.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập Ban tổ chức Cuộc thi, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các huyện, thành Đoàn triển khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi tới 100% các cơ sở Đoàn, Đội và trường học của địa phương.

                                                                                                  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh