Danh mục tài liệu ôn thi tuyển CCVC khối Đảng

Thứ năm 27/11/2014 08:00

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2014 như sau:

I- MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1- Trích tài liệu: Những vấn đề cơ bản về Hành chính nhà nước và chế độ công vụ, công chức của Viện Khoa học hành chính Nhà nước.

2- Luật Viên chức năm 2010.

3- Luật cán bộ, công chức năm 2008.

4- Nghị quyết số 30cNQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ: Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

5- Hiến pháp năm 2013

6- Luật Tổ chức Quốc Hội (2002)

7- Luật Tổ chức Chính phủ (2002)

8- Luật Tổ chức HĐND và UBND (2003)

9- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (2002)

10-  Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (2002)

II- MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

TT

Nghiệp vụ chuyên ngành

Tài liệu tham khảo

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

1

Nghiệp vụ công tác Dân vận

1-     Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa IX) và Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa XI)

2-     Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng (ban hành kèm theo Quyết định số 1833-QĐ/TU, ngày 12/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng)

3-     Hướng dẫn liên ban số 01/HDLB-TC-DV-TW ngày 25/5/2000 của Ban Tổ chức Trung ương, ban Dân vận Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Dân vận địa phương.

4-     Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

5-     Hướng dẫn số 07-HD/DV, ngày 16/5/2012 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng về thành lập Tổ dân vận ở xóm, tổ dân phố.

6-     Bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

7-     Tạp chí Dân vận của Ban Dân vận Trung ương số tháng 4/2013 (Mục cán bộ dân vận cần biết).

8-     Điều lệ của tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ của các tổ chức đoàn thể Chính trị- xã hội (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Liên đoàn lao động Việt Nam)

9-     Pháp lệnh tín ngưỡng - Tôn giáo.

10-Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Nghiệp vụ công tác Tuyên giáo; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

1-     Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác tuyên giáo và công tác thi đua khen thưởng – Ban Tuyên giáo Trung ương (dành cho lớp tập huấn cán bộ công tác tuyên giáo cấp tỉnh 2014).

2-     Tài liệu tham khảo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho các cấp ở địa phương – Nguyễn Tiến Hoàng – NXB Chính trị quốc gia – sự thật, Hà Nội năm 2014.

3-     Tài liệu tham khảo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở – Nguyễn Tiến Hoàng – NXB Chính trị quốc gia – sự thật, Hà Nội năm 2014.

4-     Tài liệu hỏi đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng – NXB Chính trị quốc gia – sự thật, Hà Nội 2011.

5-     Sổ tay công tác thông tin đối ngoại – Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Hà Nội 2013.

6-     Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy”.

7-     Quy định số 219-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 về “chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”.

 

 

3

Nghiệp vụ kế toán

1-     Luật kế toán năm 2003

2-     Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

 

 

4

Nghiệp vụ công tác Tổ chức

1-     Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI

2-     Quy chế đánh giá cán bộ, công chức (ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW, ngày 8/2/2010 của Bộ Chính trị (khóa X)).

3-     Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 224-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên

1-     Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

2-     Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X (2012-2017); Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (2012-2017), NXB Thanh niên 2013; cuốn Hỏi – Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, NXB Thanh niên, 2013.

3-     Điều lệ Đoàn TNCS Hồ chí Minh, Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh (hiện hành).

4-     Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2012-2017), văn kiện Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tỉnh Cao Bằng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019.

5-     Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các địa phương (Hướng dẫn liên tịch số 63/HDLT ngày 10/8/2001 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

6-     Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Việt nam (1925 – 2012), NXB Thanh niên tái bản, bổ sung lần thứ 4, 2012), Lịch sử Đàon TNCS Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Cao Bằng, NXB Thanh niên 2002, Hỏi – Đáp Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam, NXB Thanh niên, 2010.

7-     Luật Thanh niên 2005.

8-     Luật cán bộ, công chức 2008

9-     Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020.

10-Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN từ năm 2012 đến năm 2014, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014.

11-Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

12-Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

13-Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”

14-Nghị quyết số 02-NQ/TWĐTN ngày 9/9/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”

15-Hướng dẫn số 66-HD/BTC ngày 6/6/2013 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và số 20-HD/TĐTN ngày 28/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú.

16-Hướng dẫn số 113-HD/BTC ngày 6/9/2013 hướng dẫn Xây dựng chi đoàn mạnh.

17-Hướng dẫn số 57-HD/TWĐTN ngày 12/5/2011 về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, Hướng dẫn số 27-HD/TWĐTN ngày 23/10/2013 một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên.

 

 

 

 

 

 

 

6

Nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc

1-     Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2009).

2-     Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam (được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/1999).

3-     Phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng khóa XI, nhiệm kỳ 2014-2019, của báo cáo chính trị tại Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh Cao Bằng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014-2019.

 

 

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh