Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục và Phổ cập giáo dục

Thứ ba 26/03/2013 08:00

Nguyễn Hoàng Anh
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh

Phổ cập giáo dục (PCGD) và nâng cao chất lượng giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển KT - XH giai đoạn 2001 - 2010, 2010 - 2015. Cao Bằng đã tiến hành công tác PCGD tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT) và PCGD THCS từ năm 2001 nhằm đảm bảo cho học sinh tiểu học được ra lớp đúng độ tuổi; và hầu hết thanh niên sau khi tốt nghiệp Tiểu học tiếp tục học tập để đạt trình độ THCS trước khi hết tuổi 18. Từ năm 2010, toàn tỉnh bắt đầu triển khai thực hiện PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi để đảm bảo huy động tối đa trẻ 5 tuổi đến lớp, được học chương trình giáo dục mầm non mới. Tạo nền móng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của địa phương. Phục vụ mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đạt chuẩn PCGDTHCS vào năm 2010, đạt chuẩn PCGDTHĐĐT vào năm 2012 và phấn đấu đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015 là những mục tiêu quan trọng của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVI (nhiệm kỳ 2005-2010), khóa XVII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Cao Bằng đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 61- CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 41/2000/QH10 của Quốc hội, Nghị định 88/2001 của Chính phủ và văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về thực hiện PCGDTHCS, Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, giai đoạn 2010- 2015... Trên cơ sở đó xác định lộ trình thực hiện PCGD với những bước đi vững chắc, phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch và nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCGD; với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác PCGD đã hoàn thành đúng tiến độ và đạt mục tiêu đề ra.

Là tỉnh miền núi biên giới, đời sống nhân dân tuy đã được cải thiện, nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhiều nơi địa hình chia cắt, dân cư phân tán, nên việc huy động trẻ đến trường và đi học đúng độ tuổi, việc duy trì sĩ số học sinh còn khó khăn, đã ảnh hưởng đến công tác PCGD. Song, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành GD&ĐT tham mưu cho Ban Chỉ đạo PCGD các cấp có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PCGD. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp từ các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp giáo dục. Qua hơn 10 năm nỗ lực cố gắng, dưới sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, sự chỉ đạo sát sao, sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn của ngành GD&ĐT, sự hỗ trợ về kinh phí từ chương trình mục tiêu của Bộ GD&ĐT; đến nay sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ và bền vững, đáp ứng được yêu cầu PCGD và nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kỳ mới.

Hệ thống mạng lưới trường lớp phát triển nhanh, đến nay toàn tỉnh có 625 trường mầm non và phổ thông, so với năm 2001 tăng 240 trường. Chất lượng giáo dục không ngừng nâng lên, hàng năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đều đạt 90% trở lên; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT tăng đều; bền vững; năm 2009, tỷ lệ thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt 17,7 %, đến năm 2012 đạt 40,39%. Tháng 12/2008 tỉnh Cao Bằng được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn PCGDTHCS (trước thời hạn 2 năm) với 188/199 xã được công nhận đạt chuẩn; năm 2009 có 190/199 xã, 13/13 huyện, thị đạt chuẩn. Năm 2010 có 195/199 xã đạt chuẩn, đến nay, toàn tỉnh duy trì kết quả PCGDTHCS tại 195/199 xã, 13/13 huyện, Thành phố. Về PCGDTHĐĐT, năm 2001 toàn tỉnh có 30 xã, đến năm 2012 có 187/199 xã đạt chuẩn, Bộ GD&ĐT đã công nhận tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn phổ cập GDTH ĐĐT thời điểm tháng 10/2012. Công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi bước đầu thu được kết quả đáng kể, tổng số trường mầm non đã tăng lên, năm 2001 toàn tỉnh có 21 trường, đến nay có 164 trường; tỷ lệ huy động trẻ đến lớp tương đối cao và ổn định, năm 2001 tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 56,3%, đến nay đạt 96,6%, tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày 90,2% đạt yêu cầu so với kế hoạch phổ cập.

Thành tích trên là kết quả của sự đồng thuận nhất trí cao, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị đoàn thể và toàn xã hội, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, vượt khó bền bỉ của đội ngũ những người làm công tác giáo dục. Kết quả PCGD đã góp phần quan trọng vào việc phát triển quy mô giáo dục và nâng cao chất lượng GD&ĐT, góp phần phát triển KT - XH của địa phương.

Giai đoạn từ nay đến năm 2015, toàn tỉnh tiếp tục duy trì vững chắc kết quả và nâng cao chất lượng PCGDTHCS, PCGDTHĐĐT; với 100% số xã đạt chuẩn PCGDTHCS, 98% số xã đạt chuẩn PCGDTHĐĐT, phấn đấu đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi và không ngừng nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Để giữ vững kết quả đã đạt được, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, các cấp, ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội cần phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu của GD&ĐT trong thời đại mới. UBND các huyện, Thành phố tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tốt các hoạt động giáo dục và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia hỗ trợ phát triển giáo dục và thực hiện PCGD để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành mục tiêu PCGD của địa phương theo đúng lộ trình, kế hoạch.

Ngành GD&ĐT của tỉnh cần thực hiện tốt vai trò tham mưu, phối hợp với các ngành, các cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 09/2/2012 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện PCGD và nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2012- 2015; Chương trình hành động số 26 ngày 21/5/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi. Củng cố kết quả PCGD tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia, hoàn thành đúng chỉ tiêu, kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết số 13 ngày 09/2/2012 của Tỉnh ủy. Tập trung huy động nguồn lực đẩy mạnh thực hiện PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phấn đấu năm 2013, toàn tỉnh có 60% xã đạt chuẩn và Thành phố Cao Bằng hoàn thành PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững kết quả phổ cập THCS, PCGDTHĐĐT tạo nền móng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Chú ý công tác hướng nghiệp, dạy nghề và phân luồng học sinh sau THCS, học sinh tốt nghiệp THPT để tạo điều kiện cho con em các dân tộc trong tỉnh được học tập phù hợp với năng lực và điều kiện riêng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo môi trường giáo dục lành mạnh để thu hút học sinh học tập. Quy hoạch, sắp xếp quy mô trường, lớp, học sinh hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên và điều kiện KT - XH của từng vùng miền để huy động được nhiều nhất số trẻ em trong độ tuổi đi học. Đẩy mạnh tiến độ phát triển trường mầm non, tạo nền móng cơ bản cho giáo dục phổ thông. Tích cực huy động trẻ vào mẫu giáo 5 tuổi trước khi vào lớp 1; tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới trường lớp THCS để huy động hết số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6. Huy động nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng ký túc xá, nhà bán trú cho học sinh vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện cho học sinh trọ học nhằm ổn định, duy trì sỹ số và nâng cao chất lượng giáo dục. Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo trong các nhà trường và cơ sở giáo dục về các mặt chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong thời gian tới, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc Cao Bằng cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm khắc phục những khó khăn, có cách nghĩ, cách làm khoa học, sáng tạo, phù hợp thực tiễn. Đúc rút kinh nghiệm và bài học từ thực tiễn để nhân rộng những mô hình, những hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm địa phương. Phát huy sức mạnh của khối đoàn kết giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo ra sức mạnh tinh thần và vật chất để giữ vững kết quả PCGD đã đạt được, hoàn thành mục tiêu PCGD theo kế hoạch. Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đưa sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển KT - XH của địa phương và đất nước.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh