Bạn đang xem: Trang chủ » Thi đua yêu nước

Thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ sáu 19/02/2021 10:00

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 7/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhằm mục tiêu hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trong tỉnh với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” với các nội dung như sau:

1. Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

3. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc bầu cử.

4. Tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định; tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đảm bảo bầu cử số lượng, cơ cấu đại biểu theo đúng quy định; đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

5. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài đến thời gian tổ chức cuộc bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để vi phạm pháp luật về bầu cử.

6. Tổ chức thực hiện

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức kiểm tra, tiến hành tổng kết và khen thưởng kịp thời để động viên những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp tăng cường vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua với tinh thần tự giác cao, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về phong trào Thi đua yêu nước và các hoạt động trong đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Chỉ thị, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng kết và báo cáo kịp thời tình hình triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành; hướng dẫn khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tham mưu tổng kết đợt thi đua vào cuối tháng 6 năm 2021.

                                                                                                    KT. CHỦ TỊCH

                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                   (Đã ký)

                                                                    Lê Hải Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh