Bạn đang xem: Trang chủ » Thi đua yêu nước

Phát động phong trào thi đua "Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chủ động đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển"

Thứ sáu 27/01/2023 14:00

"Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chủ động đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển" là chủ đề phong trào thi đua (PTTĐ) năm 2023 của tỉnh nhằm đưa PTTĐ lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự  chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực KT - XH của tỉnh trong năm 2023.

Chú trọng khen thưởng người trực tiếp có nhiều sáng tạo trong lao động sản xuất.

Năm 2023 là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đầu hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025. Để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT - XH theo Nghị quyết số 74/NQ- HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT - XH năm 2023 tỉnh, với tinh thần “Đổi mới - sáng tạo, quyết tâm hành động, vượt qua khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”, đồng thời thực hiện có hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các chương trình mục tiêu Quốc gia và các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh gắn với thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT - XH năm 2023, đưa PTTĐ lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh phát động PTTĐ năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chủ động đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Việc triển khai PTTĐ nhằm tiếp tục củng cố, phát huy nền tảng kinh tế của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút tối đa các nguồn lực cho hoạt động đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng bề vững. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực về văn hoá, an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8%; GRDP bình quân đầu người 44 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn trên 2.838 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn đạt 638 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 11%; tỷ lệ chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã được nhựa hóa/bê tông hóa mặt đường 82,5%, tỷ lệ xã có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa bê tông hóa 98,8%; tăng thêm 6 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn Quốc gia; duy trì 15 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã đạt 82%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 97%; duy trì 85% gia đình văn hóa đạt, 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 58% khu dân cư văn hóa; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; tăng thêm tối thiểu 5 xã đạt từ 17 - 18 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng 57,83%; tăng thêm 1.909 hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 87%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 91,6%...

Nội dung thi đua tập trung vào tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; các văn bản quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai PTTĐ và công tác thi đua, khen thưởng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các PTTĐ giai đoạn 2021 - 2026 do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó trọng tâm là các PTTĐ: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Cao Bằng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại đồng bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” và các PTTĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chuyên đề, theo đợt, giai đoạn trên các lĩnh vực.

Chú trọng tổ chức phát động PTTĐ đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính trên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ “Làm hết việc, không phải làm hết giờ làm việc”, thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên phát triển công nghệ số trong đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) nhằm nâng cao hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, thân thiện, hiện đại, tạo động lực để tỉnh phát triển bền vững gắn với việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và đẩy mạnh tích hợp dịch vụ thanh toán trên cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, thạo chuyên môn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thành công toàn diện mục tiêu, động lực đột phá, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức phát động PTTĐ để PTTĐ luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, chiến sĩ và người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất.

Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối, cụm thi đua từ tỉnh đến cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp sáng tạo, cách làm hay, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong PTTĐ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

Thời gian thi đua từ ngày phát động thi đua đến hết ngày 31/12/2023.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh