Bạn đang xem: Trang chủ » Thể thao

Điều chỉnh một số nội dung Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng các cấp tỉnh Cao Bằng lần thứ X năm 2021 ​

Thứ hai 28/09/2020 16:00

Căn cứ Công văn số 3650/VPCP-KGVX ngày 8/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) lần thứ X năm 2020 sang năm 2021.

Thực hiện Thông báo số 308/TB-BGDĐT ngày 15/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển thời gian tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020 sang năm 2021 và điều chỉnh một số nội dung Điều lệ HKPĐ toàn quốc lần thứ X; Thông báo số 1285/TB-BCĐHKPĐ ngày 25/5/2020 của Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh về việc chuyển thời gian tổ chức HKPĐ tỉnh Cao Bằng lần thứ X năm 2020 sang năm 2021; Công văn số 3520/BGDĐT-GDTC ngày 11/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020 - 2021.

Để thuận lợi cho các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức HKPĐ cấp cơ sở, chuẩn bị lực lượng tham dự HKPĐ tỉnh Cao Bằng lần thứ X năm 2021, Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh thông báo điều chỉnh một số nội dung Điều lệ HKPĐ các cấp tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau.

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Theo Thông báo số 1285/TB-BCĐHKPĐ ngày 25/5/2020 của Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh về việc chuyển thời gian tổ chức HKPĐ tỉnh Cao Bằng lần thứ X năm 2020 sang năm 2021 gửi kèm Thông báo này.

II. ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HKPĐ CÁC CẮP TỈNH CAO BẰNG LẦN THỨ X NĂM 2021

1. Đối tượng được tham gia HKPĐ

 Những học sinh (năm học 2020 - 2021) đang học tại các loại hình trường theo chương trình phổ thông, bao gồm: trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, học viên học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Học sinh có đủ sức khỏe thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký tham gia. Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông có kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên theo học kỳ hoặc năm học liền kề thời điểm tổ chức (không áp dụng đối với học sinh học tiểu học).

2. Độ tuổi tham gia HKPĐ

a) Học sinh cấp tiểu học: 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2009)

- Độ tuổi: 6 - 9 tuổi (sinh các năm: 2015, 2014, 2013, 2012);

- Độ tuổi: 10 - 11 tuổi (sinh các năm: 2011, 2010).

b) Học sinh cấp trung học cơ sở: 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2005):

- Độ tuổi: 12-13 tuổi (sinh các năm: 2009, 2008);

- Độ tuổi: 14 -15 tuổi (sinh các năm: 2007, 2006).

c) Học sinh cấp trung học phổ thông: 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2002): Độ tuổi 16, 17, 18 tuổi (sinh các năm: 2005, 2004, 2003.

3. Thi hạn đăng ký tham gia thi đấu HKPĐ cấp tỉnh

- Bản đăng ký sơ bộ số lượng vận động viên sẽ tham gia thi đấu (theo Mẫu 1) gửi bản mềm theo địa chỉ email: phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn trước ngày 21/02/2021;

- Thời hạn đăng ký các nội dung của các môn thi cấp tỉnh (theo Mẫu M2, M3, M4, M5) trước ngày 6/3/2021;

- Đăng ký: Gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Giáo dục Trung học, Email: phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn; điện thoại cơ quan: 02063.755.888, di động: 0988.773.380 (ông Le Văn Thắng).

4. Một số quy định khác

Các nội dung khác thực hiện theo Điều lệ HKPĐ các cấp tỉnh Cao Bằng lần thứ X ban hành kèm theo Quyết định số 1419/QĐ-BCĐHKPĐ ngày 2/12/2019 (trừ các nội dung điều chỉnh tại Thông báo này). Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề nảy sinh, vướng mắc liên hệ về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn.

Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh Cao Bằng lần thứ X thông báo đến các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

                        KT. TRƯỞNG BAN

                       PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                        GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                    Đã ký

                    Vũ Văn Dương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh