Bạn đang xem: Trang chủ » Quốc phòng - An ninh

Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Thứ năm 23/07/2020 05:00

Thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc”, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tá Đàm Minh Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra tình trạng vũ khí trang bị kỹ thuật tại Kho K29. Ảnh: Trần Lộc

Nổi bật là nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân về công tác quân sự, quốc phòng địa phương được nâng cao, các tiềm lực trong KVPT, nhất là tiềm lực chính trị - tinh thần, thế trận lòng dân có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng thế trận quân sự, an ninh của KVPT được chú trọng, phát triển theo chiều sâu, ngày càng vững chắc.

Nhận thức rõ ý nghĩa chiến lược, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng KVPT, cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH gắn với củng cố quốc phòng - an ninh (QP - AN).

Các cấp, ngành chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân làm cơ sở xây dựng tiềm lực quân sự, tiềm lực KT - XH, đáp ứng yêu cầu xây dựng KVPT, kịp thời ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Hội đồng Giáo dục QP - AN các cấp triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP - AN, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT - XH với củng cố QP - AN, xây dựng KVPT với thế trận an ninh nhân dân ở địa bàn, Bộ CHQS tỉnh kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố xây dựng KVPT gắn với nhiệm vụ phát triển KT - XH trong từng giai đoạn ở từng cấp, từng ngành; chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, các công trình, dự án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu gắn phát triển KT - XH với tăng cường, củng cố QP - AN trên địa bàn.

Cùng với xây dựng tiềm lực chính trị và tiềm lực KT - XH, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, vừa tiến hành xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi, vừa xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt ở cơ sở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên cũng như các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương về lực lượng dự bị động viên, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh.

Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng cơ động tác chiến của các lực lượng.

Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT tỉnh, huyện, Thành phố; diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giải tán gây rối, rà phá bom mìn, cứu hộ, cứu nạn… Nhờ đó, chất lượng huấn luyện và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh năm 2016; năm 2018 - 2019  tổ chức thành công 3 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện tại các huyện: Thạch An, Hạ Lang, Hà Quảng; chỉ đạo các địa phương thực hiện xây dựng hạ tầng cơ sở, vật chất, củng cố căn cứ chiến đấu, bảo đảm chu đáo, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế và an ninh.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, lực lượng vũ trang đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ lương thực, thực phẩm, giúp  lực lượng tham gia diễn tập. Các lực lượng phối hợp nhuần nhuyễn, hiệp đồng chặt chẽ, diễn tập sát thực tế, sát tình huống đặt ra. Nội dung diễn tập có trọng tâm, trọng điểm, phương pháp tổ chức, điều hành diễn tập linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.

Quá trình diễn tập KVPT cấp huyện huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu, phối hợp của các cơ quan liên quan. Từ nguồn kinh phí tỉnh, kinh phí địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân đóng góp, huyện huy động trên 18 tỷ đồng xây dựng căn cứ chiến đấu theo quy định phục vụ công tác diễn tập từ cấp huyện, xã; xây dựng hệ thống đường nông thôn với tổng chiều dài trên 3 km; huy động trên 1.500 ngày công lao động làm đường, nạo vét mương nội đồng, tu sửa các công trình công cộng, vận động nhân dân ủng hộ lương thực, thực phẩm...  

Học viên lớp Trung cấp chuyên nghiệp quân sự ngành Quân sự cơ sở khóa 4, Trường Quân sự tỉnh huấn luyện nội dung bắn súng AK bài 1. Ảnh: V.H

Thời gian tới, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tiếp tục vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự vào thực tiễn của địa phương. Chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, thông tin liên lạc, giao thông, thủy lợi để phát triển KT - XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục QP - AN, nâng cao nhận thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị địa bàn. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng đối phó hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục QP - AN; thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo sát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của từng lực lượng, hoàn thành kế hoạch huấn luyện; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong KVPT ngày càng vững chắc.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhì, ba cho 29 tập thể, cá nhân; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang cho 251 cá nhân; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng cho 87 cá nhân; có 8 tập thể, 36 cá nhân được khen thưởng cấp Bộ Quốc phòng; 70 tập thể, 152 cá nhân được khen thưởng cấp Quân khu 1; UBND tỉnh khen thưởng 117 tập thể, 155 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng 287 tập thể, 684 cá nhân.  

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Tỉnh đội bộ dân quân Cao Bằng (15/4/1947 - 15/4/2017), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.


Đại tá Đàm Minh Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh