Bạn đang xem: Trang chủ » Quốc phòng - An ninh

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương cách mạng

Thứ tư 06/11/2019 05:00

Với niềm tự hào về truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng trao tặng Bức trướng cho Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, cùng các quan điểm sai trái, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương Hội và tỉnh phát động. Đóng góp tích cực vào việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời cử cán bộ, hội viên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; xây dựng tình làng nghĩa xóm, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trong 5 năm qua (2014 - 2019), phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào “Hội CCB chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới”, “CCB giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp” được các cấp Hội, hội viên CCB hưởng ứng thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực củng cố, thúc đẩy hoạt động của Hội.
Công tác phát triển, bồi dưỡng hội viên, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh được các cấp Hội quan tâm thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 28.147 hội viên sinh hoạt tại 2.020 chi hội thuộc 219 Hội cơ sở; giới thiệu cho các cấp ủy kết nạp được 265 đảng viên. Hằng năm, có trên 90% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; 95% Hội cấp trên cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; trên 90% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên; phối hợp với Ủy ban MTTQ, các nhà hảo tâm hỗ trợ xóa được 150 nhà dột nát cho hội viên với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; phối hợp tổ chức tặng 5.435 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1 tỷ 650 triệu đồng; tham gia xây dựng xã không có ma túy, dòng họ tự quản, tổ tự quản, tham gia bảo vệ các ngày lễ, tết, tuần tra, canh gác 50.232 lượt; cung cấp cho lực lượng Công an các cấp 325 nguồn tin có giá trị; phát 2.000 cuốn tài liệu cẩm nang an toàn giao thông, 15.000 tờ rơi về an toàn giao thông…
Các cấp Hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ 414 tỷ 969 triệu đồng; vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ hội, 100% chi hội có quỹ để luân chuyển cho vay. Hiện nay, toàn tỉnh có 18 hợp tác xã, 7 tổ hợp tác, 39 trang trại, 477 gia trại, 21 doanh nghiệp do CCB làm chủ, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống cho hội viên và người lao động ở địa phương. Trong phong trào “Hội CCB chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội CCB đã đóng góp trên 3 tỷ đồng, 12.862 bao xi măng, 15.347 viên gạch không nung, 90.000 ngày công lao động, tự nguyện hiến 231.000 m2 đất để xây dựng trường học, nhà văn hóa, đường liên xóm.
Qua các phong trào thi đua, giai đoạn 2014 - 2019, Hội CCB tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 3 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 1 Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua năm 2018 và 5 Bằng khen. Hội CCB các huyện, Thành phố và Khối 487 được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 6 cá nhân; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng  Bằng khen cho 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 3 cá nhân và được các ngành, địa phương tuyên dương, khen thưởng.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, các cấp Hội CCB toàn tỉnh còn những hạn chế nhất định. Đó là, một số cơ sở Hội chưa thực sự chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chưa thật sự chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ; chất lượng một số phong trào thi đua hiệu quả chưa cao; việc xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay còn ít; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có nơi làm chưa tốt, trình độ năng lực, kinh nghiệm, thực tiễn còn có những mặt hạn chế, một số ít hội viên còn vi phạm kỷ luật và pháp luật.

Hội Cựu chiến binh các cấp đóng góp tích cực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác Hội CCB, thực sự phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương cách mạng, trong thời gian tới, Hội CCB các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong các cấp Hội theo 5 nội dung đã phát động, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các hoạt động của Hội phải bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; các chương trình trọng tâm của địa phương, đơn vị; thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập hợp, đoàn kết, động viên CCB tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.
Hai là, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động của Hội gắn với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng cường đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi 7 nhiệm vụ, 5 nội dung thi đua của Hội gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động và phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên. Tổ chức tốt các hoạt động tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, lấy việc chăm lo đời sống cho hội viên làm nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
Ba là, phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; trong quá trình triển khai thực hiện phải tạo được sự thống nhất về nhận thức; có chương trình, kế hoạch cụ thể; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, trọng tâm, trọng điểm, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, lựa chọn đúng vấn đề ưu tiên, khâu đột phá; quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, có các giải pháp linh hoạt, huy động được sức mạnh nội lực của tổ chức Hội, hội viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm nhân rộng các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến; các mô hình hay, hoạt động sáng tạo, hiệu quả.
Bốn là, phối hợp với Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội khác làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Tăng cường giáo dục bồi dưỡng để lớp trẻ biết trân trọng truyền thống, lịch sử dân tộc, từ đó ra sức tu dưỡng, học tập, rèn luyện, nối tiếp truyền thống cha ông xây dựng và bảo vệ vững chắc giang sơn gấm vóc của dân tộc ta.
Năm là, tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá: xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có trình độ, năng lực, nhất là cán bộ Hội chủ chốt là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ Hội.
Sáu là, tích cực tham gia và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh