Bạn đang xem: Trang chủ » Quốc phòng - An ninh

Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Thứ hai 27/07/2020 06:00

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trùng Khánh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố và hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Từ đó nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân được nâng cao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện chính quy, cơ động, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Dân quân năm thứ 2 - 4 huyện Trùng Khánh kiểm tra bắn đạn thật.

Để cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Đảng ủy Quân sự huyện tham mưu cho Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 22/1/2017 về lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 31/10/2016 lãnh đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục chỉ đạo học tập và quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng; triển khai đến các chi, đảng bộ trực thuộc để quán triệt thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ huyện.

Hằng năm, LLVT huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, theo dõi, đôn đốc quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2016 - 2020 tại cấp huyện, cấp xã.

Để xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, huyện Trùng Khánh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành, LLVT và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 1.250 lượt người; giáo dục quốc phòng và an ninh cho 5.085 học sinh.

Đồng thời, cấp ủy trong LLVT lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội theo các nội dung định hướng của tỉnh, của huyện; nắm chắc tình hình tư tưởng, tình hình xã hội; sớm phát hiện, xử lý kịp thời những biểu hiện phức tạp, nổi cộm mới phát sinh, những vấn đề bất cập, bức xúc trong xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, gây mất ổn định chính trị.

Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng về các vụ việc phức tạp, nhạy cảm đang manh nha hoặc mới phát sinh. Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện có nhận thức đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện về chiều sâu, ngày càng vững chắc. Huyện luôn coi trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ. Từ năm 2015 - 2020, 100% xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ đúng kế hoạch, kết quả đạt khá trở lên. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng thủ phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, huyện thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được thực hiện đúng luật, lực lượng dân quân tự vệ đạt 3,35% so với dân số; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 19,5%. Hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện, quân số đạt 98,8% trở lên.

Rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức biên chế, đăng ký, quản lý, phúc tra lực lượng dự bị động viên đúng kế hoạch; tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào các đơn vị dự bị động viên đúng quy định, tỷ lệ đảng viên trong dự bị động viên đạt 14,5%. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt.

Đối với lực lượng thường trực, cấp ủy, chỉ huy đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nhiều hình thức, biện pháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, có ý thức tác phong tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Quá trình huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn đủ thời gian, bảo đảm quân số; kết quả kiểm tra hằng năm 100% nội dung đạt khá, giỏi, đơn vị đạt khá; đối với các xã, thị trấn, 100% đạt yêu cầu, 60 - 70% đạt khá.

Phong trào Thi đua Quyết thắng ngày càng đi vào chiều sâu, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, kết hợp hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai tốt công tác dân vận, phong trào "LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới", tham gia công tác giảm nghèo. Trong 5 năm, LLVT huyện đã tham gia 2.115 ngày công; giúp khắc phục hậu quả thiên tai 30 nhà dân; di dời 50 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; xây dựng  1,5 km mương nội đồng, 500 m đường dân sinh; ủng hộ các loại quỹ hơn 100 triệu đồng...

Thượng tá Đàm Triệu Huy,  Phó Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trùng Khánh cho biết: Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, thời gian tới, LLVT huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và chỉ đạo thực hiện nghị quyết của cấp mình về lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại.

Duy trì lực lượng thường trực đúng biên chế, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện. Xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh chặt chẽ; phát huy vai trò của các cấp, ngành, địa phương trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong tham gia củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, vai trò lãnh đạo ở cấp ủy thường xuyên được củng cố, kiện toàn; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân. Quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, các ngành. Xây dựng tiềm lực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ gắn với xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh, từ đó góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh