Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên 2013

Năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, với chủ đề: “Tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Tháng Thanh niên năm 2013 được Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng phát động với chủ đề "Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn hóa nông thôn" và phương châm “Mỗi thanh niên một hoạt động tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng văn hóa nông thôn”. Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Các Album đã đăng