Lưu giữ làng nghề làm hương truyền thống Phja Thắp

Làng Phja Thắp, xã Phúc Sen (Quảng Hòa) từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm hương truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm. Việc lưu giữ, phát huy sản phẩm thủ công truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn giúp đồng bào Nùng An nơi đây tăng thu thập, cải thiện cuộc sống.

                                                                                            Phương Anh

Các Album đã đăng