Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950 là nơi bảo tồn, phát huy giá trị di tích về Chiến dịch Biên giới 1950. Các địa điểm liên quan gồm 19 di tích và điểm di tích được phân bố thành 4 cụm di tích nằm trên địa bàn 4 xã, thị trấn: Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Chiến dịch Biên giới năm 1950 tại xã Đức Long; cụm di tích Cứ điểm Đông Khê tại thị trấn Đông Khê; cụm di tích Khau Luông tại xã Đức Xuân; cụm di tích Cốc Xả - Điểm cao 477 tại xã Trọng Con.

                                                                   Phòng Báo điện tử

Các Album đã đăng