Nông thôn mới ở Độc Lập

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Độc Lập (Quảng Uyên) đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đến nay, xã hoàn thành 14/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới.

                                                                                                   T.H - H.H

Các Album đã đăng