Nghề làm giấy bản ở xã Quốc Dân (Quảng Uyên)

Nghề làm giấy bản ở xã Quốc Dân (Quảng Uyên) đã có từ lâu đời. Đến nay, 2 xóm Lũng Ỏ, Dìa Trên có khoảng 70% số hộ gia đình làm nghề này. Nguyên liệu làm giấy bản là từ vỏ cây "mạy sla". Từ nghề làm giấy bản, nhiều hộ có thu nhập thêm từ 17 - 20 triệu đồng/năm, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.
Ảnh: Đàm Minh Thanh

Các Album đã đăng