Xã Minh Tâm (Nguyên Bình) dồn sức XDNTM

Hiện nay, xã Minh Tâm (Nguyên Bình) còn 5/19 tiêu chí nông thôn mới chưa đạt, gồm: Môi trường, giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập. Với mục tiêu đến hết năm 2015, xã đạt 19/19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, xã đang gấp rút thi công các công trình và triển khai các hiện pháp nhằm hoàn thành 5 tiêu chí còn lai.
                                                                                                        Thanh Thúy

Các Album đã đăng