Đầu tư hiệu quả vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc, những năm qua, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Hạ tầng cơ sở, các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ giúp đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh trật tự, góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo của địa phương.                                                                                                                       P.V

Các Album đã đăng