Đổi thay Minh Tâm

Xã Minh Tâm (Nguyên Bình) là một trong 3 xã điểm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh. Qua 3 năm triển khai, từ các nguồn lực hỗ trợ và nội lực của địa phương, diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân trong xã được đổi thay căn bản. Đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí XDNTM, phấn đấu đến năm 2015, cơ bản đạt 70% tiêu chí về XDNTM.             
                                                                                                        Thanh Loan – Huy Hùng

Các Album đã đăng