Ấn tượng “Học kỳ quân đội”

"Thép đã tôi thế đấy", là chủ đề chương trình Học Kỳ Quân đội tỉnh Cao Bằng lần thứ I được diễn ra (từ ngày 20 đến hết ngày 29/6/ 2014) tại Trung Đoàn 852, huyện Hòa An, với sự tham gia của 107 thanh - thiếu niên, lứa tuổi từ 13 đến 17 tuổi, là học sinh THCS và PTCS trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ, kiến thức quốc phòng trong tình hình mới, bồi dưỡng thể chất, kỹ năng xã hội và ý thức tổ chức kỷ luật; giúp các em tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống.                                   
                                                                                                                            Quỳnh Trang - Thế Hiển      

Các Album đã đăng