Báo động tình trạng học sinh vi phạm Luật GTĐB

Tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ đối với học sinh được nhà trường, Hội cha mẹ học sinh và các cơ quan chức năng tiến hành thường xuyên. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn tái diễn hằng ngày trên các tuyến phố.

Các Album đã đăng