Mía nguyên liệu - cây xóa đói nghèo

Vùng mía nguyên liệu xã Đại Sơn (Phục Hòa)                                        Ảnh: Đàm Minh Thanh

Các Album đã đăng