Đá - nét độc đáo văn hóa vùng cao Cao Bằng

Đá được xếp từ sân nhà lên bạc nhà sàn.             Ảnh: Hồng Xiêm

Các Album đã đăng