Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Tham mưu hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ năm 05/07/2018 06:00

Ngày 31/5/2013, Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. 5 năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban từng bước khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, giữ vững bản lĩnh, lập trường tư tưởng chính trị, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ra sức thi đua, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tiến hành việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN); tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phòng, chống các loại tội phạm. Chủ động theo dõi, nắm tình hình an ninh biên giới, nội địa, dân tộc, tôn giáo; thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm tình hình tổ chức, hoạt động công tác của các cơ quan nội chính để có thông tin tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đối với các ngành nội chính.

Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại huyện Thông Nông.

Ban chủ trì phối hợp với các ngành nội chính tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành gần 160 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, trong đó nhiều văn bản quan trọng về công tác quốc phòng - quân sự địa phương, an ninh trật tự, tư pháp, chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và PCTN, quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính với các cơ quan, ngành… Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và thành lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, PCTN tại 40 đơn vị sở, ban, ngành và huyện, Thành phố. Đồng thời, chủ trì thành lập hàng chục đoàn công tác để kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực nội chính, PCTN, cải cách tư pháp đối với trên 80 cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương.
Trong các nhiệm vụ của Ban Nội chính, công tác tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy trong việc theo dõi chỉ đạo, đôn đốc, định hướng xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm là một nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt và cấp bách trong tình hình hiện nay. Do đó, Ban tập trung nghiên cứu, phân công cán bộ, xây dựng kế hoạch rà soát các vụ việc, vụ án nổi cộm, phức tạp, tồn đọng kéo dài trên địa bàn để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi chỉ đạo, xử lý. Từ khi thành lập đến nay, Ban tham mưu ban hành thông báo theo dõi, chỉ đạo xử lý trên 20 vụ việc, vụ án. Để công tác tham mưu cho cấp ủy có hiệu quả, Ban thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở kết hợp với việc thăm dò thông tin dư luận và việc xử lý các loại đơn thư công dân gửi đến đơn vị, từ đó có kế hoạch làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vụ việc, vụ án trong diện theo dõi, chỉ đạo xử lý; tiến hành tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xác định và đưa các vụ việc, vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Trong nhiều vụ việc, vụ án, Ban tham mưu Thường trực chủ trì hoặc ủy quyền cho Trưởng Ban Nội chính chủ trì các cuộc họp chuyên đề để bàn hướng xử lý các vụ việc trong diện theo dõi nhằm tìm ra cách giải quyết hợp lý, đảm bảo nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh PCTN.
Ngoài ra, Ban tiếp nhận gần 300 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Ban và Thường trực Tỉnh ủy giao, nghiên cứu, phân loại xử lý theo đúng quy định, không để phát sinh các điểm nóng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người. Trong nhiều vụ việc, Ban chủ trì họp chuyên đề với các ngành liên quan để thống nhất hướng giải quyết đơn của công dân nhằm chấm dứt tình trạng khiếu kiện kéo dài, phức tạp. Trong 5 năm qua, Ban chủ trì họp với các cơ quan chức năng thống nhất hướng giải quyết trên 10 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài, trong đó có vụ việc đã kéo dài hàng chục năm.
Với sự nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Ban được Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính, PCTN năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2017; trong hai năm 2016 và 2017 được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.
Trong thời gian tới, Ban Nội chính tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
Một là, nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, nhất là những quy định mới cho cấp ủy, chính quyền các cấp, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này.
Hai là, nâng cao tính chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ công tác nội chính và PCTN, nhất là những vấn đề có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực, địa bàn trọng điểm trong từng thời điểm, tình hình cụ thể.    
Ba là, quan tâm việc chỉ đạo sát sao, có trọng tâm việc giao nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ làm công tác chuyên môn; tích cực nghiên cứu các quy định, thể chế của Đảng, Nhà nước để vận dụng linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đề xuất ban hành các văn bản sửa đổi, chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh các quy định hiện hành, góp phần hoàn thiện các quy định, thể chế của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực này.
Bốn là, quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.
Năm là, làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan nội chính theo các quy chế đã ký kết; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cấp ủy các huyện, Thành phố và đảng ủy trực thuộc về công tác nội chính và PCTN.
Sáu là, chủ động và thường xuyên theo dõi, nắm tình hình cơ sở qua nhiều kênh khác nhau, kịp thời phát hiện các vấn đề nổi cộm để tham mưu đề xuất hướng xử lý dứt điểm, có hiệu quả các vụ việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh