Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thứ năm 19/11/2020 05:00

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt - tổ chức tiền thân của ngành thanh tra Việt Nam ngày nay. Trong suốt 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, ngành thanh tra luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; là nòng cốt trong công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý vi phạm, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thanh tra tỉnh chủ trì cuộc họp với các ngành đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2019.

Cùng với sự lớn mạnh của ngành thanh tra cả nước, những năm qua, bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức của ngành thanh tra tỉnh không ngừng được củng cố, kiện toàn, phát triển về mọi mặt.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015 - 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã quán triệt toàn diện, nghiêm túc triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN), công tác xây dựng ngành trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra, nhất là Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ chương trình, kế hoạch định hướng của Thanh tra Chính phủ và bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương, hằng năm, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra để trình thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt theo quy định, đảm bảo việc triển khai các cuộc thanh tra theo đúng nội dung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 5 năm, toàn ngành thanh tra tiến hành 366 cuộc thanh tra hành chính, qua đó  phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền trên 21,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 14,8 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác gần 6,4 tỷ đồng, thu hồi gần 12 tỷ đồng. Riêng Thanh tra tỉnh tiến hành 69 cuộc thanh tra hành chính, đạt 100% kế hoạch.

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 10,9 tỷ đồng, xử lý khác trên 2,5 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Tham gia tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh đối với 857 lượt người; tại cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp 162 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, xem xét xử lý 212 đơn thư.

Thanh tra các sở, ngành tiến hành 792 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 7.040 đơn vị, cơ sở, cá nhân. Qua đó phát hiện sai phạm về kinh tế để tiến hành kiến nghị thu hồi, kiến nghị xử lý khác và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 16,6 tỷ đồng.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản... Kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý đảm bảo tính kịp thời, chính xác, khách quan, công tâm, có tính khả thi cao.

Về công tác PCTN, các cấp, ngành tổ chức 9.781 cuộc tuyên truyền PCTN cho 478.015 lượt người; phát hành, xuất bản 8536 đầu sách, tài liệu; các cơ quan thông tin truyền thông đăng tải nhiều tin, bài về PCTN, tạo hiệu ứng tích cực nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Cùng với công tác chuyên môn, công tác xây dựng ngành, tổ chức hệ thống cơ quan thanh tra cũng được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là thanh tra viên thường xuyên được quán triệt về tư tưởng chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các cơ quan thanh tra thường xuyên quan tâm công tác kiện toàn các chức danh gắn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Đến nay, toàn ngành có 27 tổ chức (không tính các cơ quan thanh tra thuộc hệ thống ngành dọc), trong đó có 10 cơ quan thanh tra cấp huyện, Thành phố; 17 cơ quan thanh tra sở, ngành và cơ quan Thanh tra tỉnh với 153 cán bộ, công chức, nhân viên. Đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành cơ bản được kiện toàn về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Với những thành tích đạt được, ngành thanh tra tỉnh đã được các cấp, ngành ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó Thanh tra tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2015, Cờ thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ năm 2016 và nhiều bằng khen của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với việc đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thành công cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với ngành thanh tra nói chung và Thanh tra tỉnh nói riêng rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn ngành.

Để tiếp tục làm tốt và khẳng định vị trí, vai trò trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và PCTN, trong những năm tới, ngành thanh tra cần chủ động, tích cực tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra gắn với việc tham mưu công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và hoàn thiện chính sách thể chế trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả các đơn mới phát sinh; theo dõi, nắm tình hình để có hướng xử lý dứt điểm các đơn thư ngay từ cơ sở; tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, góp phần ổn định an ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN;  triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và kiến nghị, tham mưu xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan thanh tra. Làm tốt vai trò tham mưu công tác quản lý nhà nước trong công tác PCTN.

Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, các cấp, ngành trong  thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất cao quý của người cán bộ thanh tra…

Đinh Văn Vụ

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh