Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Phát huy vai trò công tác tuyên giáo của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Thứ ba 31/07/2018 06:00

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 là ngày truyền thống ngành Tư tưởng - Văn hóa của Đảng. Năm 2007, Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban công tác tuyên giáo quý I/2018. Ảnh: Phương oanh

88 năm qua, cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có những thay đổi, mang những tên gọi khác nhau với nhiều lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực Tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Góp phần trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, hình thành hệ thống lý luận chính trị để xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, văn hóa, xây dựng một chính đảng vững vàng trước thách thức của thời đại. Kịp thời chuyển hóa những nội dung, đường lối đổi mới, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội, làm cho nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong hành động cách mạng, thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tại Cao Bằng, ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng tỉnh nhà. Tháng 5/1948, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Cao Bằng - tiền thân của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức và từ đây, tỉnh Cao Bằng chính thức đã có cơ quan tham mưu chuyên sâu cho Đảng bộ tỉnh về công tác tuyên truyền, huấn học. Trực tiếp tham mưu chỉ đạo và thực hiện công tác tư tưởng trong toàn tỉnh. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo của tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đạt được những thành tựu quan trọng. Bộ máy làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được củng cố về số lượng và chất lượng, góp phần trực tiếp vào công tác xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng. Làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham gia xây dựng dự thảo văn kiện các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo và nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Chủ trì tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, qua đó tham mưu với cấp ủy các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Tham mưu cho cấp ủy tập trung các giải pháp, biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác triển khai, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng và công tác dư luận xã hội. Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp giai đoạn 2017 - 2020” và Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017 - 2020”... Hiện nay Ban đang tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần tự chủ và ý chí vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp.
Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Tuyên giáo và của Đảng bộ tỉnh, hệ thống Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo; đổi mới mạnh mẽ về phương thức, vận dụng sáng tạo, phù hợp giữa nội dung, phương pháp và đối tượng thực hiện, để các hoạt động tuyên truyền ngày càng sinh động, sát với thực tiễn đời sống. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân. Xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, cán bộ, đảng viên chịu tác động bởi nhiều yếu tố của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, nhiều người chưa được bồi dưỡng, trang bị, nâng cao nhận thức về lập trường, tư tưởng và cả cách thức tiếp cận mới... Với tinh thần kiên trì xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh với suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách dân tộc, tôn giáo, kịp thời đấu tranh phản bác âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; công tác xây dựng Đảng gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trên cơ sở nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển KT - XH, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên truyền vừa có những thuận lợi cơ bản, song cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động phức tạp, nhiều chiều của tình hình thế giới, trong nước, mạng xã hội... Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ đối với ngành Tuyên giáo là hết sức nặng nề, công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tập trung làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, các sự kiện chính trị quan trọng. Tích cực tuyên truyền, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đấu tranh, phản bác việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật; tham mưu chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, bức xúc ở cơ sở... Từ đó, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh