Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Những thành tựu cơ bản trong 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Thứ năm 12/12/2019 06:00

Những thành tựu cơ bản đạt được trong 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước; sức mạnh về mọi mặt được tăng cường, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Cán bộ Trường Quân sự tỉnh hướng dẫn học sinh bậc THPT bắn đạn thật súng trường.

Thông qua Ngày hội QPTD, tinh thần cảnh giác của nhân dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch được nâng lên rõ rệt. Công tác tuyển chọn và động viên thanh niên hàng hái tham gia nhập ngũ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc được các địa phương, đơn vị tổ chức như một ngày hội phát huy truyền thống giữ nước của dân tộc.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh (QP - AN) cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. Từ năm 2009 - 2019, cả nước đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 3.825.321 lượt người; giáo dục QP - AN cho 36.900.682 học sinh, sinh viên; tuyển sinh, đào tạo giáo viên giáo dục QP - AN cho 4.358 người.

Từ đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền QPTD và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thực tiễn hơn 30 năm đổi mới cho thấy, không thể có thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới đất nước nếu không kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ chiến lược này quan hệ chặt chẽ với nhau, trong mối quan hệ biện chứng. Bảo vệ độc lập dân tộc, an ninh quốc gia gắn liền với bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải kiên định mục tiêu, con đường đã chọn; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là vấn đề có tính nguyên tắc quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt khác, chúng ta kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cơ hội, bảo vệ và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ Đảng và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đó là những thành công nổi bật của nhiệm vụ QP - AN trong sự nghiệp đổi mới.

Xây dựng và củng cố nền QPTD và an ninh nhân dân vững mạnh có ý nghĩa quyết định giữ vững ổn định chính trị, độc lập chủ quyền và môi trường hòa bình của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cơ bản cho công cuộc đổi mới giành thắng lợi.

Cùng với những thành tựu về đổi mới tư duy lý luận nói chung, Đảng ta đã có nhiều đổi mới và nhận thức toàn diện về xây dựng nền QPTD, về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, dự báo chính xác các tình huống liên quan đến nhiệm vụ QP - AN, những năm gần đây, Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia... phù hợp với tình hình mới.

Nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng, các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị, xã hội và lực lượng vũ trang đã phối hợp triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ QP - AN, góp phần trực tiếp vào thắng lợi của công cuộc đổi mới trong hơn 30 năm qua.

Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang luôn nhận thức sâu sắc rằng, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của nền QPTD. Tiềm lực quốc phòng dựa trên nền tảng của tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ, tiềm lực quân sự, an ninh mà tiềm lực quân sự, an ninh là nhân tố cơ bản, đặc trưng, là biểu hiện tập trung, trực tiếp sức mạnh quân sự, an ninh của Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Các cấp, ngành, địa phương đã quan tâm xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Ban chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ đã được xây dựng, kiện toàn đầy đủ, theo hệ thống từ Trung ương tới các địa phương. 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực huy động các nguồn lực đầu tư vào việc xây dựng và hoàn thiện khu vực phòng thủ nhằm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc.

Các tỉnh, thành phố chú trọng đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để xây dựng các khu căn cứ tập trung, hệ thống công trình quốc phòng, tổ chức quy hoạch căn cứ hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm cho thế trận phòng thủ trên từng địa bàn dần hình thành trên thực địa; đồng thời tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp theo kế hoạch nhằm kiểm nghiệm sự vận hành cơ chế về tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy, động viên lực lượng, cơ sở vật chất khi chuyển các địa phương từ thời bình sang thời chiến.

Sự hoàn chỉnh của khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố góp phần tạo nên thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc trên toàn quốc, làm cơ sở để chuyển hóa từ thế QPTD sang thế trận chiến tranh nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Cả nước đã quán triệt và thực hiện tốt chủ trương kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với QP - AN và QP - AN với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt việc phân vùng chiến lược về QP - AN gắn với vùng kinh tế chiến lược theo ý định xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chúng ta đã xây dựng hậu phương chiến lược vững mạnh toàn diện và gắn kết chặt chẽ với xây dựng hậu phương các tỉnh, thành phố, huyện tạo thành thế trận hậu phương liên hoàn vững chắc trong cả nước. Cùng với việc xây dựng thế trận QPTD và thế trận an ninh nhân dân, chúng ta đã ra sức xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Lực lượng vũ trang mà nòng cốt là quân đội nhân dân có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại có bước phát triển quan trọng. Toàn quân luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Công tác huấn luyện của các đơn vị luôn được coi trọng và tiếp tục đổi mới toàn diện. Công tác giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội có bước phát triển, chất lượng không ngừng nâng cao, đáp ứng nguồn nhân lực cho quân đội. Công nghiệp quốc phòng đã đạt một số kết quả quan trọng; trình độ công nghệ, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm được nâng lên.

Công tác bảo đảm hậu cần trong các đơn vị quân đội được quan tâm chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, đời sống bộ đội được cải thiện rõ rệt, thế trận hậu cần được bổ sung, hoàn chỉnh theo phương án, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với xây dựng quân thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên được xây dựng hùng hậu, dân quân tự vệ được xây dựng rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tiến Quyết (T.h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh