Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - 65 năm thành lập và phát triển

Thứ năm 10/09/2020 05:00

Cách đây 65 năm (10/9/1955 - 10/9/2020), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam được thành lập. Qua từng giai đoạn lịch sử, MTTQ Việt Nam luôn làm tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia và ổn định xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo.

Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời; Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam được thành lập ngày 18/11/1930, đến năm 1941, bắt đầu hình thành một Mặt trận mới, đó là Mặt trận Việt Minh. Đây là hình thức tổ chức và quy tụ lực lượng giai cấp nông dân, công nhân, trí thức và tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, từ đó, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng trao tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ tỉnh.

Sau năm 1954, đế quốc Mỹ và tay sai phá hoại Hiệp định Geneve, chiếm đóng miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta. Cách mạng Việt Nam lúc này có hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Trong bối cảnh đó, từ ngày 5 - 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập MTTQ Việt Nam và thông qua Cương lĩnh MTTQ Việt Nam nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Thời kỳ 1955 - 1975, cả nước làm hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng hậu phương lớn CNXH ở miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam và đấu tranh giải phóng miền Nam. Cả ba tổ chức: MTTQ Việt Nam (10/9/1955), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960), Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam (20/4/1968) cùng nhau phối hợp chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, tập hợp và phát huy đến mức cao nhất sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đất nước thống nhất, từ ngày 31/1 đến 4/2/1977, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam quyết định thống nhất 3 tổ chức Mặt trận ở 2 miền (Nam - Bắc) lấy tên chung là MTTQ Việt Nam. Trong thời kỳ đổi mới, MTTQ Việt Nam đã tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các cuộc vận động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động và triển khai thực hiện đã lan tỏa rộng rãi, ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (trước đây là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”), “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam đã lôi cuốn, cổ vũ, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và nguồn lực trong xã hội, nhân lên truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới. Mặt trận tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tăng cường hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư. MTTQ đã thể hiện vai trò chủ lực, nòng cốt trong hầu hết các phong trào, cuộc vận động: công tác đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát hiện, tuyên dương người tốt, việc tốt; vận động, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, thảm họa… Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên vận động trao nhiều suất quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2001 đến nay, Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động, tiếp nhận trên 95 tỷ đồng; từ nguồn quỹ đã giúp hàng nghìn lượt hộ nghèo, gia đình chính sách vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh… Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp chủ động thực hiện các chương trình hành động, vận động các tầng lớp nhân dân cùng cộng đồng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; nhân dân đã ủng hộ tiền và vật chất cho công tác phòng chống dịch trị giá 7,4 tỷ đồng.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền luôn được chú trọng, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở luôn chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến xây dựng hương ước, quy ước, dự án luật, pháp lệnh và nhiều văn bản pháp quy của Nhà nước; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, đẩy mạnh xây dựng phong cách làm việc của cán bộ “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Có thể khẳng định, các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận; tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, với tinh thần chủ động sáng tạo, nỗ lực trong quá trình triển khai các chương trình hành động, trong giai đoạn tiếp theo, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng MTTQ tỉnh vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh