Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Lý tưởng cách mạng Tháng Mười Nga soi sáng con đường cách mạng của chúng ta

Thứ hai 06/11/2017 06:00

Cách đây tròn 100 năm, ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ thiên tài V.I. Lê-nin và Đảng Cộng sản Bôn-sê-vích Nga, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên cuộc cách mạng rung chuyển thế giới - Cách mạng Tháng Mười (CMTM) Nga - cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) đầu tiên trong lịch sử loài người.

Lãnh tụ V.I. Lê-nin, người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga.
CMTM Nga có ý nghĩa lịch sử và thời đại to lớn, là sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, báo hiệu sự sụp đổ của chế độ người bóc lột người đã tồn tại hàng nghìn năm và mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. CMTM Nga đã thức tỉnh các giai cấp, các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới và vạch ra con đường giải phóng cho các giai cấp, các dân tộc bị áp bức trên hành tinh.
Thắng lợi của CMTM Nga đã làm nổi bật tinh thần cách mạng triệt để và tính khoa học sâu sắc là bản chất và nguồn sức mạnh vô địch của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trên báo Pravda (Liên Xô cũ) nhân kỷ niệm 50 năm CMTM Nga: “Giống như mặt trời chói lọi, CMTM Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.
CMTM Nga đã phá vỡ khâu yếu nhất của dây chuyền chủ nghĩa đế quốc, xây dựng và bảo vệ thành công nhà nước XHCN đầu tiên. Từ đây trên thế giới dần hình thành hai hệ thống chế độ xã hội: xã hội XHCN và xã hội tư bản chủ nghĩa, chấm dứt thời kỳ độc quyền thống trị của chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến. Tiếp sau Liên Xô, nhiều nước châu Âu, châu Mỹ - Latinh đã lựa chọn con đường XHCN cho sự phát triển, hình thành hệ thống XHCN thế giới.
CMTM Nga đã mở ra con đường giải phóng dân tộc cho các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Vào đầu thế kỷ XX, cuộc đấu tranh của các dân tộc khỏi ách nô dịch, bóc lột của các nước đế quốc là nhu cầu cấp thiết của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới. Cuộc CMTM Nga và quan điểm của V.I.Lê-nin trong “Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” đã chỉ cho các dân tộc bị áp bức con đường đấu tranh để đạt các mục tiêu của dân tộc. Dưới ảnh hưởng của CMTM Nga và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Liên Xô, phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới đã phát triển mạnh mẽ, trở thành dòng thác cách mạng của thời đại, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ, làm thất bại chủ nghĩa thực dân mới, cổ vũ các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, hướng tới CNXH.
CMTM Nga và sự ra đời của Liên Xô đã tác động sâu sắc đến số phận của các dân tộc ở phương Đông, trong đó có Việt Nam. Vào những năm 20 của thế kỷ XX, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã đến nước Nga, đến với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tìm thấy con đường giải phóng dân tộc.
Lịch sử Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là thời kỳ đen tối cùng cực. CMTM Nga như bó đuốc bùng lên soi sáng cho nhân dân ta bài học con đường giải phóng và tạo nên chỗ dựa vững chắc cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do. Sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, tháng 7/1920, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin”. Luận cương đã có ảnh hưởng quyết định đến tư tưởng cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Việt Nam. Về sau, Người kể lại: “Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! đây là cái cần thiết của chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.
Từ ngọn lửa CMTM Nga thắp sáng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện được thành lập. Với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ phát xít, thực dân và phong kiến tay sai gần thế kỷ, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ năm 1954 - 1975. 
Với lòng biết ơn sâu sắc khi nói về ảnh hưởng của CMTM Nga đối với cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Uống nước nhớ nguồn. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười”. 
Cách mạng nước ta đã chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đường lối đổi mới của Đảng ta là vận dụng sáng tạo tư tưởng của Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những lý tưởng cao đẹp của CMTM Nga, phù hợp với thực tiễn đất nước. Kỷ niệm 100 năm CMTM Nga là dịp quý báu để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của CMTM Nga, của Lê-nin vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
Lý tưởng và con đường CMTM Nga vẫn tiếp tục tỏa sáng, soi rọi cuộc đấu tranh tự giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tiếp thêm nguồn sinh lực cho phong trào XHCN. Con đường CMTM Nga vẫn mãi là con đường các dân tộc đi theo để giành lại độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Đối với Việt Nam, lý tưởng của CMTM Nga mãi mãi là ngọn đuốc soi đường để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đăng Bảo

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh