Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Chặng đường 90 năm công tác Dân vận của Đảng

Thứ tư 14/10/2020 06:00

Kỷ niệm 90 năm (15/10/1930 - 15/10/2020) Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng diễn ra vào thời điểm toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang vui tươi, phấn khởi hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ảnh: Tư liệu

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 - 31/10/1930, tại Hương Cảng, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương Chính trị, Điều lệ Đảng và các Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận, Vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh. Trong Nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: “Trong các Đảng bộ, (từ Thành ủy và Tỉnh ủy) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về giới vận động". Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Nội dung bài báo được coi là “Cương lĩnh công tác dân vận" của Đảng. Với ý nghĩa lịch sử đó, tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận". Theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là ngày "Dân vận của cả nước" để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng minh đường lối cách mạng của Đảng là đúng đắn; đó cũng là thắng lợi của nghệ thuật vận động quần chúng; Đảng biết dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, tuyên truyền giác ngộ nhân dân, tổ chức tập hợp và hướng dẫn quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975), thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là thắng lợi của đường lối mở rộng đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Đó là sự thành công của việc xây dựng lực lượng chính trị ngày càng rộng rãi trong mặt trận và các đoàn thể, trong lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh; “Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân..."; phát huy cao nhất về lực lượng, trí tuệ và của cải tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Khi cả nước bước vào thời kỳ mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước những thuận lợi và khó khăn mới, Đảng ta động viên nhân dân cả nước nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với cả nước, những năm qua, công tác dân vận ở Cao Bằng có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, các cấp uỷ đảng có bước đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo công tác vận động quần chúng, hướng hoạt động sâu sát cơ sở, đưa công tác dân vận thành một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Công tác dân vận luôn chú trọng gắn lợi ích của người dân, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu. 100% xóm, tổ dân phố thành lập Tổ dân vận hoạt động hiệu quả.

Ban dân vận các cấp triển khai nhiều giải pháp vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác và học tập; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo quần chúng nhân dân tin tưởng, đồng thuận với các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng - an ninh… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 21 năm "Ngày Dân vận của cả nước", chúng ta cùng ôn lại truyền thống vẻ vang sự nghiệp dân vận của Đảng, tiếp tục xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm để không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, vượt khó vươn lên, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ của công tác dân vận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng địa phương phát triển bền vững.

P.V (T/h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh