Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

64 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955 – 2019)

Thứ ba 10/09/2019 06:20

Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc họp từ ngày 5 - 10/9/1955 tại Hà Nội quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tiếp tục sự nghiệp đoàn kết toàn dân của Mặt trận Liên Việt.

Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời; ngày 18/11/1930, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam được thành lập đến năm 1941 bắt đầu hình thành một Mặt trận mới, đó là Mặt trận Việt Minh. Đây là hình thức tổ chức và quy tụ lực lượng giai cấp nông dân, công nhân, trí thức và tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, từ đó đã tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

Sau năm 1954, đế quốc Mỹ và tay sai phá hoại Hiệp định Geneve chiếm đóng miền Nam, chia cắt hai miền Nam Bắc. Cách mạng Việt Nam lúc này có hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà. Trong bối cảnh đó, từ ngày 5 - 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua Cương lĩnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Cương lĩnh tóm tắt của MTTQVN gồm 10 điểm: Hoàn thành độc lập dân tộc; thực hiện thống nhất nước nhà; xây dựng chế độ dân chủ; phát triển kinh tế, nâng cao sản xuất; cải cách ruộng dất; thi hành chính sách xã hội hợp lý; phát triển văn hóa giáo dục; củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; thi hành chính sách ngoại giao hòa bình độc lập và nhân dân toàn quốc đoàn kết. Đại hội bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự của Mặt trận, Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch đoàn Ủy ban Trung ương và 98 ủy viên trong Ủy ban Trung ương Mặt trận, đại diện cho tất cả các đoàn thể thuộc nhiều xu hướng chính trị, tôn giáo, thành phần giai cấp khác nhau.

Sau khi thống nhất đất nước, tháng 01/1977, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam quyết định thống nhất 3 tổ chức Mặt trận ở hai miền lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là Đại hội lịch sử, biểu dương thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là mốc đánh dấu bước phát triển mới của Mặt trận dân tộc thống nhất trong giai đoạn mới của cách mạng. Đại hội thông qua chương trình chính trị và điều lệ mới nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy nhiệt tình cách mạng và tinh thần làm chủ, động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia cải tạo XHCN và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tích cực góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.

Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, MTTQVN không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đã và đang tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ cách mạng mới. Trong thời kỳ đổi mới, MTTQVN tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, quá khứ, ý thức hệ và chính kiến, miễn là tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. bền vững, hoạt động hiệu quả, tạo nên sự gắn kết cộng đồng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã, phường đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh.

M.T (T/h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh