Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiểu giảm mây, trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trời rét. Trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày 2/2
Dự báo thời tiết đêm 31/1, ngày 1/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7 - 9oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 30, ngày 31/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 6 - 8oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7 - 9oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 6 - 8oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày hửng nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.