Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/3
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/3
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 28/2, ngày 1/3
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 11oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời đêm 20, ngày 21/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào. Ngày hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Ngày hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Tin gió mùa Đông Bắc và rét
Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa. Ngày trời nắng. Chiều tối mai có mưa, mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 29 - 31oC.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.