Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thứ ba 29/10/2019 05:00

Giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh còn 4 doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Theo lộ trình từ nay đến năm 2020, sẽ hoàn thành cổ phần hóa (CPH) 2 doanh nghiệp và thoái vốn 2 doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Để đẩy nhanh tiến độ CPH cũng như thoái vốn tại doanh nghiệp diễn ra đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để thực hiện theo lộ trình CPH, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng đang tiến hành các bước cổ phần hóa theo lộ trình.

Thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg, ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 991/TTg-ĐMDN, ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục DNNN hoàn thành CPH từng năm giai đoạn 2017 - 2020, trong đó, có phê duyệt danh mục 2 công ty là Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường (TNHH ĐT-PTMT) Cao Bằng và Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng sẽ hoàn thành CPH với vốn do Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ trong năm 2019. Tuy nhiên, từ năm 2011, tỉnh thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng trên cơ sở tổ chức lại, sáp nhập nguyên trạng 2 công ty. Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND, ngày 13/10/2011 của UBND tỉnh về tổ chức lại DNNN thành Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng. Theo đó, Tổng công ty được tổ chức lại DNNN thành Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập Công ty TNHH ĐT-PTMT Cao Bằng và Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng là công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ Tổng công ty là tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH ĐT-PTMT Cao Bằng và Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng tại thời điểm thành lập với số vốn điều lệ 87,229 tỷ đồng. Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng không thuộc danh mục Nhà nước nắm giữ 100% vốn theo quy định tiêu chí, danh mục phân loại DNNN. Khi thành lập, Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu chưa đúng theo quy định, vì đối với thành lập Công ty do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập phải có Đề án thành lập mới công ty Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Như vậy, quá trình tổ chức lại Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu trước đây còn thiếu thủ tục, chưa thực hiện đúng quy trình.
Để thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về CPH đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép tách nguyên trạng 2 công ty để thực hiện CPH. Trên cơ sở đề xuất của tỉnh, các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg, ngày 15/8/2019 về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp CPH đến hết năm 2020, trong đó có Công ty TNHH ĐT-PTMT Cao Bằng và Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng có trong danh mục điều chỉnh đến thời gian CPH đến năm 2020. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh ban hành quyết định tách và bổ nhiệm lại người quản lý tại 2 công ty ra khỏi Tổng công ty để CPH. Sở Lao động - Thương bình và Xã hội hướng dẫn 2 công ty thực hiện đầy đủ các chế độ liên quan đến quyền lợi người lao động; giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho 52 lao động Công ty TNHH ĐT-PTMT. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và thành lập Tổ công tác liên ngành, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty TNHH ĐT-PTMT để nghiên cứu, có phương án và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trước mắt và tiến hành thực hiện CPH theo lộ trình.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu nắm giữ trên 50% và dưới 50% vốn điều lệ, gồm: Công ty cổ phần In Việt Lập có vốn Nhà nước là 1 tỷ 226 triệu đồng, chiếm 61,3%; Công ty cổ phần Giống và Thức ăn chăn nuôi Cao Bằng vốn Nhà nước 4 tỷ 038,310 triệu đồng, chiếm 84,16%. Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020; Công văn số 494/UBND-TH, ngày 21/2/2019 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về SCIC. Theo đó, Công ty cổ phần In Việt Lập đủ điều kiện chuyển giao về SCIC để tổ chức thoái vốn. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 5/1/2019 về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, CPH và thoái vốn Nhà nước tại DNNN và doanh nghiệp có vốn Nhà nước rà soát lại các đơn vị thoái vốn chưa thực hiện được trong giai đoạn 2016 - 2018 để chuyển giao sang SCIC để thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2019 - 2020. Hiện nay, UBND tỉnh đã cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần In Việt Lập, Công ty tiến hành Đại hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ mới và hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần In Việt Lập, người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đang tiến hành các bước chuẩn bị thoái vốn tại doanh nghiệp.
Theo quy định, trên địa bàn tỉnh chuyển Công ty cổ phần Giống và Thức ăn chăn nuôi về SCIC và thực hiện thoái vốn trong năm 2018. Tuy nhiên, việc chuyển giao còn gặp nhiều khó khăn do lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2018 âm 26 tỷ 616 triệu đồng. Năm 2001, Công ty được UBND tỉnh phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn gia súc với công suất 20.000 tấn sản phẩm thức ăn chăn nuôi/năm. Tổng vốn đầu tư 29 tỷ 750 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách hỗ trợ và vốn vay tín dụng đầu tư; thời gian thực hiện dự án từ quý II/2001 đến quý II/2002. Trong quá trình thực hiện, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên dự án bị chậm tiến độ và được UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến quý II/2004. Tuy nhiên, thực tế đến quý IV/2004 dự án mới đi vào hoạt động. Từ khi Nhà máy đi vào hoạt động đến đầu năm 2006 do công suất hoạt động của Nhà máy rất thấp, đạt khoảng 3% công suất và giảm dần qua các năm, những năm gần đây chỉ đạt trên 1% công suất thiết kế và sản phẩm sản xuất chủ yếu để phục vụ cho Trại chăn nuôi lợn giống Móng Cái cấp 1 Đức Chính trực thuộc Công ty. Nguyên nhân công ty thiếu vốn lưu động nhưng không có tài sản thế chấp nên không thể vay vốn lưu động từ các ngân hàng thương mại. Mặt khác, Nhà máy chế biến thức ăn gia súc công suất không đạt, sản phẩm sản xuất ra không chiếm lĩnh được thị trường, trong khi đó chi phí lãi vay, khấu hao lớn nên mất cân đối thu chi. Công ty không có nguồn trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển Cao Bằng, đến nay số nợ phải trả trên 34 tỷ đồng. Công ty chưa bảo toàn được vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định, do vậy tỉnh chưa thực hiện được công tác chuyển giao về SCIC theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Để hoàn thành nhiệm vụ CPH đối với Công ty TNHH ĐT-PTMT Cao Bằng và Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng trong năm 2020 và thoái vốn đối với Công ty cổ phần In Việt Lập, Công ty cổ phần Giống và Thức ăn chăn nuôi về SCIC trong năm 2020 hiện nay, tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp  tỉnh đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, CPH và thoái vốn Nhà nước tại DNNN và doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để triển khai theo lộ trình tái cơ cấu, CPH và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2019 - 2020, đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Nhật Thương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh