Chỉ thị về việc điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ​

Thứ tư 06/05/2020 12:00

Thực hiện Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020.

Năm 2020 là năm đầu tiên triển khai áp dụng phương pháp thu thập thông tin bằng hình thức trực tuyến (web-form) trong điều tra doanh nghiệp. Kết quả điều tra sẽ phản ánh quy mô, cơ cấu, tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và mức độ tiếp cận, ứng dụng công nghệ 4.0 của các doanh nghiệp; là căn cứ quan trọng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách về phát triển doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, địa phương và các nhà đầu tư. Đối tượng điều tra gồm: các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp chịu sự điều tiết bởi các luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán...; cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 được triển khai trên phạm vi cả nước với mục đích thu thập những thông tin cơ bản của các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp).

Để thực hiện thành công cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Cục Thống kê tỉnh:

Chủ trì thực hiện cuộc điều tra; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện phương án điều tra, xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung của cuộc điều tra. Cụ thể như sau:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh tiến hành rà soát, thống kê về quy mô doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đầy đủ về số lượng theo tình trạng hoạt động.

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, giám sát viên, người cung cấp thông tin của doanh nghiệp và các đối tượng khác có liên quan.

- Tổ chức thực hiện công tác thu thập thông tin bằng hình thức trực tuyến (web-form) đối với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các nội dung cuộc điều tra theo đúng quy định.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành trong công tác tổng hợp, đánh giá, phổ biến số liệu và kết quả điều tra theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh:

- Phối hợp cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh danh sách và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đến ngày 31/12/2019; các doanh nghiệp thành lập mới năm 2019.

- Phối hợp với Cục Thống kê rà soát, thống nhất số lượng doanh nghiệp phân theo tình trạng hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền về cuộc điều tra trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bng: Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ điều tra; tăng cường phát sóng, đăng tải các phóng sự, tin, bài hình ảnh, chuyên trang, chuyên mục về cuộc điều tra:

- Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến ngày 30/5/2020.

- Thông tin kịp thời về mục đích, ý nghĩa, nội dung, những điểm mới trong thực hiện cuộc điều tra đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, bảo đảm thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên. Đồng thời công khai tên, địa chỉ các doanh nghiệp không hợp tác với điều tra viên trong việc cung cấp thông tin (nếu có).

4. Các sở ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh trong công tác tổ chức, chỉ đạo và thực hiện cuộc điều tra.

5. Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời số liệu trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn theo hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh.

Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2020.

Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố; các cá nhân và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này.

                                                    CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                            (Đã ký)

                                                  Hoàng Xuân Ánh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh