Phát huy vai trò chi bộ trong sản xuất, kinh doanh

Thứ năm 02/04/2020 10:00

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Điện lực Thành phố luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, khẳng định vị thế, vai trò trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chi bộ Điện lực Thành phố sinh hoạt Đảng định kỳ.

Chi bộ Điện lực Thành phố có 44 đảng viên sinh hoạt tại 3 tổ đảng chuyên môn. Hằng năm, Chi bộ thường xuyên quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các cán bộ, đảng viên, công nhân trong đơn vị thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực Thành phố Nguyễn Văn Nguyễn cho biết: Ban Chi ủy và các đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, hoạt động theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện công tác của Chi bộ và cơ quan. Hằng năm, Chi ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Công khai, minh bạch về kế hoạch và kết quả sản xuất, kinh doanh, hoạt động tài chính. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động.

Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở doanh nghiệp đối với chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên và người lao động, Chi bộ luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, vì vậy vai trò tổ chức Đảng được nâng lên. Với sự vào cuộc tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, sự điều hành của Ban Giám đốc, Điện lực Thành phố đã  thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân; bảo đảm điện phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh. Năm 2019, giá trị điện thương phẩm đạt 286 triệu kwh, doanh thu 530 tỷ đồng. Tổn thất điện năng thực hiện 2,11%, đạt so với kế hoạch; phát triển mới 1.315 khách hàng.

Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành an toàn được Ban Chi ủy Điện lực Thành phố đưa vào nghị quyết để lãnh đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác an toàn lao động. Vì vậy, công tác an toàn lao động được đơn vị chú trọng, bảo đảm từ trang bị dụng cụ, phương tiện, quần áo bảo hộ lao động đến công tác sát hạch, kiểm tra, nhắc nhở về biện pháp an toàn đầu giờ làm việc, kiểm tra, giám sát tại hiện trường.

Những năm qua, đơn vị không xảy ra sự cố nghiêm trọng về thiết bị và không có tai nạn lao động trong sản xuất, kinh doanh. Ý thức chấp hành các quy trình, quy phạm được cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện. Điện lực Thành phố còn đầu tư xây dựng các trạm biến áp chống quá tải nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho nhân dân khu vực Thành phố.

Đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Chi bộ luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, người lao động trong đơn vị như: tiền lương, thưởng, nâng bậc, nâng lương, bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn. Nhiệm kỳ tới, Ban Chi ủy Điện lực Thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì; tăng cường mối đoàn kết, thống nhất; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu vững vàng về tư tưởng chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức sinh hoạt chi bộ, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh…

Năm 2020, Chi bộ phấn đấu 95%  đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 2 đảng viên mới; kiện toàn tổ chức để phù hợp với mô hình tổ chức mới, áp dụng khoa học, công nghệ thông tin vào công tác quản lý; phấn đấu sản lượng điện thương phẩm phục vụ cho sinh hoạt tăng trưởng 10%/năm, duy trì lưới điện ổn định để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của khách hàng công nghiệp lớn trên địa bàn.

Phương Oanh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh