Bạn đang xem: Trang chủ » Đại hội Đảng

Đại hội XIII của Đảng - dấu mốc quan trọng trong phát triển đất nước

Thứ tư 03/02/2021 05:00

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 - 1/2/2021 với 1.587 đại biểu tham dự. Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991.

10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước), xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới…

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng. Trao đổi bên lề Đại hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ những ý kiến tâm huyết về các văn kiện trình Đại hội. Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ (đoàn Hà Nội) cho biết: Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng toát lên khát vọng hùng cường của cả dân tộc Việt Nam. Đây cũng là sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân trong việc quyết tâm đưa đất nước ta phát triển trong giai đoạn mới. Tôi cho rằng, với quan điểm chỉ đạo sáng suốt của Đảng đề ra các phương hướng cụ thể, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ cụ thể hóa các chủ trương, đưa đất nước phát triển.

Báo cáo chính trị đã xác định động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước nhanh, bền vững trong thời gian tới, đó là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng trong mỗi người dân. Đây là điều đặc biệt, được nhiều đại biểu tâm đắc khi thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII. Đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đánh giá: Báo cáo chính trị đã đề cập toàn diện các lĩnh vực với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tới. Đặc biệt, Đảng xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đều đánh giá cao sự công phu, chu đáo, bài bản, phát huy dân chủ rộng rãi trong việc chuẩn bị các dự thảo Văn kiện trình Đại hội, đồng thời tin tưởng với niềm tin và khát vọng theo đúng tinh thần của Đại hội, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phồn vinh, hạnh phúc; niềm tin của nhân dân đối với Đảng sẽ ngày càng được củng cố trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết: Công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII được BCH Trung ương khóa XII chuẩn bị một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, thảo luận rất nhiều lần và tiến hành công tác nhân sự từng bước hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình ở các Hội nghị 13, 14, 15. Các đồng chí trong Trung ương được BCH Trung ương giới thiệu  vào Đại hội XIII cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, đủ điều kiện và có năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển. Công tác nhân sự trình Đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, trải qua thời gian dài.

Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự đã được Đoàn Chủ tịch cân nhắc và bố trí thời gian thỏa đáng để đại biểu nghiên cứu. Hồ sơ đầy đủ, quy trình chặt chẽ theo đúng 5 bước, vừa đảm bảo dân chủ, phát huy trí tuệ trong Đảng, nhưng cũng đảm bảo sự tập trung khi danh sách được BCH Trung ương khóa XII giới thiệu đã đạt được sự đồng thuận cao. Đồng thời giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa kế thừa và đổi mới, giữa cơ cấu, tiêu chuẩn, tỷ lệ giới; giữa các tầng lớp, các vùng miền, đặc biệt là giữa những lĩnh vực quan trọng.

Với sự thống nhất cao, Đại hội XIII tin tưởng bầu chọn 200 đồng chí Ủy viên BCH Trung ương khóa mới, trong đó, 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Trung ương khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XIII. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Các đại biểu biểu quyết, nhất trí cao tại Đại hội.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy (Thanh Hóa) chia sẻ: Tin tưởng các đồng chí được bầu vào BCH Trung ương khóa XIII đủ đức, đủ tài, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân lãnh đạo và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lãnh đạo và xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, đời sống của nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Cùng niềm tin và phấn khởi, các đại biểu dự đại hội đặt nhiều kỳ vọng vào các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Trung ương khóa mới, đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của hơn 5 triệu đảng viên, cũng như đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào bộ máy lãnh đạo, đưa đất nước ta phát triển trong giai đoạn tới theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

Bằng tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn và quyết tâm cao, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp với sự biểu quyết nhất trí cao của đại biểu khi thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thành công rực rỡ của Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công rực rỡ đúng vào lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2021) và đón Xuân Tân Sửu đang về. Trong không khí phấn khởi và tự hào đó, chúng ta càng tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc vào tương lai tươi sáng của đất nước. Đồng thời, mỗi cấp, ngành, địa phương đều bày tỏ quyết tâm và xây dựng kế hoạch cụ thể, chương trình hành động để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII đi vào cuộc sống.

Thanh Thúy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh