Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Tự hào truyền thống tuyên giáo Cao Bằng, phát huy trách nhiệm trước Đảng, trước dân

Thứ ba 31/07/2018 06:00

Lại Xuân Môn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp lý tưởng, trí tuệ trong Đảng. Đó là hoạt động truyền bá, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; khơi dậy tinh thần tự giác, năng động, sáng tạo; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của đất nước.

Bí thư Tỉnh uỷ Lại Xuân Môn làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Kim Xoa

Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Cao Bằng (nay là Ban Tuyên giáo) được thành lập tháng 5/1948. Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, những cán bộ tuyên truyền của Đảng luôn nhiệt tình, tâm huyết, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thắp lên trong họ niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi ngày mai của Đảng, của dân tộc. Nhiều cán bộ tuyên truyền đã nỗ lực vượt qua gian khó, không quản ngại hy sinh, tích cực vận động quần chúng nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tinh thần đó đã trở thành truyền thống và được phát huy cao độ trong kháng chiến cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo các cấp của tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng. Nâng cao sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thực hiện chức năng là cơ quan tham mưu cho Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ, Ban chủ động nghiên cứu, đề xuất những phương hướng, nội dung, nhiệm vụ sát với thực tiễn địa phương và yêu cầu của cấp trên; góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là về lĩnh vực chính trị, tư tưởng; kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, lệch lạc.
Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, tập trung phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương; công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản thường xuyên đổi mới; công tác dư luận xã hội được chú trọng, nâng cao về chất lượng, giúp cấp uỷ, chính quyền có cơ sở định hướng dư luận xã hội, đề ra biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề mà dư luận đang quan tâm.
Công tác giáo dục lý luận chính trị được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả. Ban chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 03 và nay là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả 6 chương trình trọng tâm của tỉnh. Chỉ đạo định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn...
Trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, Ban tích cực tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; thường xuyên phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Hoạt động khoa giáo, văn hóa - văn nghệ ở cơ sở đã có chuyển biến tích cực; công tác phối hợp giữa các ngành trong thực hiện nhiệm vụ đi vào nền nếp, hiệu quả.
Với những thành tích đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều cờ thi đua và bằng khen.
Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tác động, ảnh hưởng tới công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng. Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành tuyên giáo tỉnh cần quyết tâm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm về công tác tuyên giáo đã nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền, tổ chức tốt việc kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của địa phương, đất nước. Chủ động, kịp thời trong đấu tranh phòng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.
Hai là, phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, nhanh nhạy, sáng tạo, sắc bén trong thực hiện công tác tuyên giáo. Nâng cao chất lượng tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Chú trọng công tác nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn, khẳng định tính đúng đắn, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giải đáp có sức thuyết phục những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra trong tình hình mới để có cơ sở bổ sung kịp thời vào chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Tạo động lực quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Ba là, quan tâm công tác biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa của quê hương cội nguồn cách mạng. Bồi dưỡng thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc. Hoàn thành Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần tự chủ và ý chí vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp. Định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước để góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.
Bốn là, kịp thời nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực. Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ chuyên trách, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác tuyên giáo. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo có đủ năng lực chuyên môn, vững vàng bản lĩnh chính trị, tâm huyết với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh