Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác mặt trận

Thứ năm 11/07/2019 05:00

Thực hiện đường lối của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác mặt trận, trong 5 năm qua (2014 - 2019), Ủy ban MTTQ tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương, triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp và thống nhất hành động, đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; khơi dậy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

 
Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn chủ trì buổi tiếp và đối thoại với công dân.

 Ủy ban MTTQ tỉnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các tổ chức, các thành phần dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân; nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của nhân dân để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Tăng cường phát huy vai trò tích cực của đội ngũ cộng tác viên, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tích cực tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, tăng cường phối hợp với HĐND, UBND, các cơ quan chức năng. Phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên trong công tác vận động nhân dân.
Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó đã vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” được gần 30 tỷ đồng; hiến trên 293.000 m2 đất; đóng góp trên 100.000 ngày công lao động, hàng trăm tấn xi măng, hàng nghìn mét khối cát, đá, sỏi... để làm đường nông thôn, kiên cố hóa mương nội đồng, làm nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất, tích cực xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa... Đến nay, toàn tỉnh có 15 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 9,83 tiêu chí/xã.
Tổ chức phát động, vận động nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Trong 5 năm đã vận động ủng hộ trên 40 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng 980 ngôi nhà “Đại đoàn kết”; tặng gần 33.000 suất quà Tết trị giá trên 17 tỷ đồng cho người nghèo; hỗ trợ trên 1,6 tỷ đồng cho 287 hộ nghèo phát triển sản xuất; hỗ trợ hàng nghìn bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo với số tiền gần 500 triệu đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 42,53% năm 2014 xuống còn 31,08% năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu kết luận tại hội nghị chuyên đề xem xét cho ý kiến về một số vụ việc có tính chất kéo dài.

Phối hợp tuyên truyền sâu rộng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động cứu trợ, từ thiện, nhân đạo được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Làm tốt công tác hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ trì phối hợp tổ chức tốt một số hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở... Tổ chức bộ máy MTTQ các cấp luôn được kịp thời kiện toàn, củng cố đảm bảo về số lượng và chất lượng; đội ngũ cán bộ được trẻ hóa, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từ những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ tỉnh đã khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ chưa thực sự toàn diện, sâu rộng; việc nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số ít người có lúc, có việc chưa kịp thời; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được thường xuyên; chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chưa cao; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở một số cơ sở chưa rõ nét; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư ở cộng đồng còn hạn chế...
Trong nhiệm kỳ tới, để phát huy tốt hơn vai trò của mình trong tình hình mới, MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các thành phần xã hội, các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, không để phát sinh những điểm nóng, phức tạp; mặt khác, kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hai là, phát huy vai trò nòng cốt, sáng tạo trong việc vận động nhân dân tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT - XH. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Khuyến khích mọi người dân, mọi thành phần kinh tế phát huy nội lực, huy động nguồn lực, tích cực đóng góp trí tuệ, tiền của, công sức để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Ba là, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền. Giám sát cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, công chức, viên chức cơ quan Nhà nước các cấp. Xây dựng tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch vững mạnh.
Bốn là, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tích cực đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, hệ thống tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực, kỹ năng vận động nhân dân của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng tác viên, cơ chế phối hợp với các cấp, ngành, liên quan trên các lĩnh vực của công tác mặt trận nhằm tranh thủ, phát huy hiệu quả cơ chế, nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp.
Năm là, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao giữa xóm (bản) biên giới; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh