Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Ngành Tuyên giáo vững vàng trong định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ và nhân dân

Thứ sáu 31/07/2020 06:00

Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo (CTTG) luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác chính trị, tư tưởng; luôn là vũ khí sắc bén, là bộ phận xung kích có nhiều đóng góp to lớn vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Cùng với ngành tuyên giáo cả nước, 90 năm qua, CTTG Cao Bằng luôn được coi trọng và phát triển qua các thời kỳ cách mạng, góp phần làm nên những thắng lợi và thành tựu to lớn của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ngay từ khi Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập (1/4/1930), những đồng chí đảng viên lớp đầu của tỉnh tập trung tuyên truyền, khơi dậy truyền thống yêu nước, vận động nhân dân các dân tộc đứng lên theo Đảng làm cách mạng, đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đàn áp của đế quốc, phong kiến.

Tháng 5/1948, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Cao Bằng - tiền thân của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày nay chính thức được thành lập, là sự kiện chính trị quan trọng, ghi dấu son đậm nét trong tiến trình xây dựng và phát triển CTTG Cao Bằng. Trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng, CTTG luôn thống nhất và xuyên suốt trong thực hiện chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực chính trị tư tưởng.
Trong thời kỳ đổi mới, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời, bài bản các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động, kịp thời nắm bắt, tổng hợp, xử lý thông tin, tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm; cung cấp thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tiến độ triển khai nội dung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Tham mưu triển khai sâu rộng, hiệu quả, trở thành phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với các trọng tâm, đột phá cụ thể trong từng năm và cả nhiệm kỳ gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai tích cực các biện pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tích cực tham mưu tổ chức các sự kiện lớn của địa phương, đất nước. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại dịch Covid-19 đã và đang gây hệ lụy nhiều mặt trên phạm vi toàn cầu vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát rất cao. Trong tỉnh, kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững; quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp; hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và yếu; nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp; cải cách hành chính chuyển biến chậm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp… là những yếu tố tác động và ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận trong nhân dân, đồng thời đặt ra nhiều thách thức đối với CTTG của Đảng bộ tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ CTTG trong tình hình mới, cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác; thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nắm dư luận xã hội để chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng thực hiện có hiệu quả giải pháp định hướng dư luận theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, cần tích cực tham mưu triển khai có hiệu quả việc quán triệt, tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm cho các nghị quyết của Đảng thấm sâu trong nhận thức, tư tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; để mỗi cấp ủy, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong tỉnh chủ động triển khai thành các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Hai là, tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào bền vững, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương; quá trình thực hiện phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Ba là, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực, chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, từng bước chuyển hóa truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng trở thành nguồn lực nội sinh để xây dựng Cao Bằng ngày càng giàu đẹp. Thực hiện tốt việc chỉ đạo định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, văn học - nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục, tài nguyên, môi trường… Quản lý tốt công tác nghiên cứu lịch sử, công tác xuất bản đúng theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường nêu gương tốt, việc tốt, kiên quyết đấu tranh với những lệch lạc trong tư tưởng, những thói hư tật xấu, những tiêu cực trong xã hội.
Bốn là, Ban Tuyên giáo cùng với cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm CTTG thực sự "vừa hồng, vừa chuyên", đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Theo đó, cán bộ làm CTTG phải thực sự mẫu mực về phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng về tư tưởng chính trị; có năng lực công tác, nhanh nhạy trong nắm bắt tình hình để định hướng tư tưởng dư luận xã hội kịp thời; viết được, nói được, triển khai được và cao hơn nữa là nói tốt, viết tốt và triển khai thật tốt các chủ trương của Đảng, của cấp ủy các cấp.
Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh