Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 với thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Chủ nhật 17/08/2014 07:00

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 năm 1941 đã mở đường cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đi đến thắng lợi hoàn toàn ở Việt Nam.

TỪ NGHỊ QUYẾT MANG TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Ngày 28/01/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ ngày 10 - 19/5/1941, Người triệu tập và chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở lán Khuổi Nặm, Pác Bó (Hà Quảng). Tham gia Hội nghị có các đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, cùng một số đại biểu của Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và đại biểu tổ chức Đảng hoạt động ở nước ngoài. Đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư. Xét về tính chất và quy mô, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 như một Đại hội toàn quốc của Đảng. Nghị quyết Trung ương đã vạch ra những chiến lược căn bản cho con đường cách mạng Việt Nam.

Lán Khuổi Nặm, Pác Bó (Hà Quảng) nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 năm 1941.

Từ việc phân tích sâu sắc tình hình, thế và lực của cách mạng Việt Nam, Hội nghị quyết định “cần phải thay đổi chiến lược”, “phải thay đổi chính sách cách mạng ở Đông Dương cho phù hợp với nguyện vọng của toàn thể nhân dân Đông Dương” và đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Từ việc xác định rõ kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là “Phát xít Pháp - Nhật và các lực lượng phản cách mạng tay sai cho chúng”. Hội nghị đã đánh giá những chuyển biến hết sức quan trọng và đúng đắn về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, giữa dân tộc và dân chủ.

Hội nghị khẳng định: “ Nhiệm vụ giải phóng dân tộc, độc lập đất nước là một nhiệm vụ trước tiên của Đảng ta” và “ Trong giai đoạn hiện tại nếu không đánh đuổi được Pháp - Nhật thì vận mạng của dân tộc phải chịu mãi kiếp trâu ngựa muôn đời, mà vấn đề ruộng đất ruộng đất cũng không sao giải quyết được”. Nhận định khoa học này là cơ sở để Hội nghị đi đến quyết tâm chuyển hướng chiến lược cách mạng: “Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc cao hơn hết, là nhiệm vụ trước tiên, tạm gác nhiệm vụ cách mạng điền địa lại”. Từ đó, Hội nghị đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, nhằm đoàn kết tập hợp mọi lực lượng yêu nước, chống đế quốc, giành độc lập cho dân tộc, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo... để chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước.

Về phương pháp cách mạng, Hội nghị chỉ rõ “ Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay". Hội nghị nêu phương châm khi thời cơ đến "Với lực lượng sẵn có, ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương, cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn".

Nội dung Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 và sự thay đổi chiến lược cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng trong việc giải quyết một cách đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và giai cấp, dân tộc và dân chủ trong điều kiện cụ thể của nước ta, chính là sự hoàn chỉnh nội dung các nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 và 7 trước đó. Sự thay đổi chiến lược một cách kịp thời, đầy sáng tạo của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 đáp ứng được khát vọng độc lập, tự do của toàn dân tộc, phù hợp với bối cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, thực chất là sự trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam đã được nêu ra trong Chánh cương, Sách lược vắn tắt từ đầu năm 1930. Như vậy, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 đã mở đường cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đi đến thắng lợi hoàn toàn ở Việt Nam.

… ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Chủ trương của Hội nghị Trung ương 8 được cụ thể hóa bằng nhiều văn bản, chỉ thị nhằm tiến hành cách mạng bảo đảm thắng lợi hoàn toàn. Một cuộc vận động cách mạng rộng lớn diễn ra suốt từ Bắc vào Nam. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị, cả dân tộc bước vào thời kỳ mới, đẩy mạnh xây dựng lực lượng cách mạng, tập trung mọi lực lượng cho phong trào đánh Pháp, đuổi Nhật, chuẩn bị cho khởi nghĩa từng phần giành chính quyền từng địa phương.

Ngày 13/8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Ngay đêm 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số 1 kêu gọi: Giờ tổng khởi nghĩa đã đến! Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng. Đại hội cũng quy định Quốc kỳ, Quốc ca, thông qua “Mười chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh” và quyết định thành lập Uỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam tức Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 25 triệu nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã nhất tề đứng dậy khởi nghĩa, giành chính quyền cánh mạng trong cả nước. Cả dân tộc muôn người như một, vùng lên tạo nên khí thế lay trời chuyển đất của hàng triệu quần chúng, giáng một đòn chí mạng vào các cơ quan đầu não của bọn Việt gian, làm tê liệt mọi sự kháng cự của phát xít Nhật và các thế lực thù địch, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 19/8/1945, Tổng khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23/8, Thừa Thiên Huế giành được chính quyền, vua Bảo Đại đọc lời thoái vị và nộp ấn kiếm cho cách mạng. Ngày 25/8/1945, nhân dân Sài Gòn - Gia Định giành được chính quyền… Chỉ trong vòng 15 ngày, từ 14 - 28/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. Từ Lạng Sơn, địa đầu phía Bắc, đến Cà Mau, tỉnh cuối phía Nam, từ vùng nông thôn, miền núi, đồng bằng đến các thành phố: Hà Nội, Huế, Sài Gòn..., toàn bộ chính quyền đã về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Vườn hoa Ba Đình, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới “Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời”.

Nói về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đó là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, dân chủ của giai cấp công nhân, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Đó là thắng lợi của đường lối đoàn kết toàn dân, sử dụng bạo lực cách mạng để lật đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến. Đó là sự tài tình, sáng tạo của Đảng trong việc tạo thời cơ, nắm vững thời cơ, khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước”. Thắng lợi này cũng chính là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh, vượt qua thử thách và kiên định con đường đã chọn. Đồng thời, là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chỉ có Đảng nào biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của nước mình thì mới đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đến thành công”. Đó là bài học còn nguyên giá trị cho sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay ở Việt Nam.

Thu Trang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh