Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thứ sáu 08/06/2018 06:00

Hoàng Xuân Ánh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh


Cách đây 70 năm (11/6/1948), khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang vào thời điểm gian khổ, ác liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Ghi sâu lời dạy của Bác, đồng thời thấy rõ vai trò to lớn của thi đua ái quốc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định lấy ngày 11/6 hằng năm là Ngày thi đua yêu nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tặng Bằng khen và tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu trong năm 2017. Ảnh: Huy Hùng

Những năm qua, tỉnh Cao Bằng rất chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, xem đó như công cụ hữu hiệu để quản lý nhà nước và động viên cả hệ thống chính trị phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc trên các mặt trận kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các PTTĐ yêu nước từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, địa phương, đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Đảng về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, cùng với PTTĐ thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội thì nhiều PTTĐ lớn, thi đua chuyên đề như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các PTTĐ lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, PTTĐ Quyết thắng của lực lượng vũ trang…, được các cấp, ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo nên không khí thi đua rộng khắp, mở ra thêm nhiều cơ hội mới cho việc thực hiện đạt và vượt các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.
Đặc biệt, PTTĐ "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả rất đáng phấn khởi. Đến nay, đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo kinh tế - xã hội nông thôn, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện, kinh tế nông nghiệp ngày càng phát triển và đi dần vào chiều sâu, đưa lại những sản phẩm mang giá trị bền vững.
Thông qua các PTTĐ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII từ năm 2015 đến 2017 có nhiều kết quả khả quan như: GRDP tăng 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người vượt 1.000 USD. Tốc độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 10,5%/năm; quyết liệt tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung cho đầu tư phát triển (tăng bình quân 4,39%/năm). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đặc biệt năm 2017, tỉnh thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó tốc độ tăng trưởng đạt trên 7,03% - là năm đầu tiên sau rất nhiều năm đạt mức phấn đấu cao; thu ngân sách đạt 1.543,3 tỷ đồng, đây là mức thu ngân sách cao nhất trong vòng 5 năm qua. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,5 triệu đồng. Đặc biệt, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 tăng lên 17 bậc trong bảng xếp hạng kết quả chỉ số cải cách hành chính của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ thứ hạng 62/63 lên 45/63. Chỉ số PCI tăng 5 bậc, chỉ số PAPI cũng có sự cải thiện đáng kể. Những con số nêu trên cho thấy sự nỗ lực, phấn đấu hết sức to lớn của toàn hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.
Từ các PTTĐ đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cùng đoàn kết một lòng, tích cực hưởng ứng PTTĐ yêu nước, lập nên những thành tích to lớn. Thành tích đó được Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh ghi nhận bằng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý. Giai đoạn 2015 - 2017 đã có 150 lượt tập thể, cá nhân của tỉnh được khen thưởng cấp Nhà nước và 5.077 lượt tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
Có thể nói, PTTĐ của tỉnh đạt được những thành tích quan trọng trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có được kết quả đó là do hiệu quả từ công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền; sự vận động, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; các chủ đề thi đua gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành, của địa phương, đơn vị và sát thực với từng cá nhân; sự hưởng ứng sôi nổi, tích cực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua lao động sáng tạo, tích cực, chủ động phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới, gắn kết với đời sống lao động, sản xuất, đi dần vào thực chất, hạn chế hình thức; khen thưởng đúng các tập thể, cá nhân có thành tích thực sự trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, PTTĐ và công tác thi đua - khen thưởng vẫn còn những hạn chế. Việc tổ chức PTTĐ chưa đều, chưa toàn diện, chưa rộng khắp trên các lĩnh vực; một số cơ quan, đơn vị, thi đua còn nặng về hình thức nên tác dụng và hiệu quả thực tiễn chưa cao, chưa thật sự mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, chưa khơi dậy được tính tự giác, hăng hái trong thi đua. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện PTTĐ nhiều khi chưa đi vào nền nếp; có nơi, tổ chức phát động thi đua thì rất long trọng, rầm rộ nhưng lại không chú trọng đến tổ chức thực hiện, không kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, tổng kết nên chưa phát hiện, bồi dưỡng được điển hình tiên tiến để nhân rộng phong trào. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò, tác dụng của PTTĐ chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa gắn kết được thi đua với công tác khen thưởng, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng; việc tuyên truyền về thi đua, khen thưởng chưa sâu rộng, chưa phát huy hết vai trò trong tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Hoạt động của các cụm, khối thi đua chưa thật sự đổi mới; một số tiêu chí đánh giá thi đua chưa thật sự phù hợp ở một số lĩnh vực.
Nhằm khắc phục các hạn chế trên, để PTTĐ thực sự là một trong những động lực bên trong quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng và nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những giai đoạn tiếp theo, thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây:
Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với tổ chức đoàn thể các cấp và quần chúng nhân dân nhằm tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, từ đó xây dựng các PTTĐ thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân, từng tập thể, từng địa phương nhằm góp phần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hai là, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức triển khai PTTĐ và công tác khen thưởng, gắn các PTTĐ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ba là, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của tỉnh và Trung ương.
Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng đối với cơ sở để kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo có hiệu quả các PTTĐ và công tác khen thưởng.
Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ để có đủ năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh các PTTĐ yêu nước và thực hiện tốt chính sách khen thưởng theo quy định pháp luật.
Sáu là, tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm PTTĐ yêu nước, khen thưởng đảm bảo đúng thành tích, khách quan, công bằng, kịp thời và chính xác. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, các hộ gia đình làm kinh tế giỏi.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh