Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị
Tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển mới
Năm 2011, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã nỗ lực phấn...
Cao Bằng tích cực hưởng ứng "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”
Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến". Người nói: "Chúng ta muốn hòa bình. Chúng bắt chúng ta nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không!...
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời hịch của non sông
Sau ngày tuyên bố độc lập, ngày 2/9/1945, Nhà nước ta đứng trước tình hình cực kỳ khó khăn phức tạp. Ngân sách cạn kiệt, nạn đói, nạn dốt diễn ra nghiêm trọng lại phải đương đầu với bọn giặc ngoại xâm và lực lượng phản động trong nước câu...