Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị
MTTQ các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
Trong năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền nhân dân vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH địa phương, giữ vững an...
Quan tâm công tác xây dựng Đảng trong khối doanh nghiệp
Những năm gần đây, khối doanh nghiệp (DN) dân doanh trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, việc xây dựng và phát triển tổ chức Đảng nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho các DN phát triển, sản xuất, kinh doanh (SXKD) đúng chủ trương...
Tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển mới
Năm 2011, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã nỗ lực phấn...
Cao Bằng tích cực hưởng ứng "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”
Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến". Người nói: "Chúng ta muốn hòa bình. Chúng bắt chúng ta nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không!...
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời hịch của non sông
Sau ngày tuyên bố độc lập, ngày 2/9/1945, Nhà nước ta đứng trước tình hình cực kỳ khó khăn phức tạp. Ngân sách cạn kiệt, nạn đói, nạn dốt diễn ra nghiêm trọng lại phải đương đầu với bọn giặc ngoại xâm và lực lượng phản động trong nước câu...