Trà Lĩnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thứ ba 14/05/2019 05:00

Huyện Trà Lĩnh đã có sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng chỉ đạo và điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) từ huyện tới cơ sở, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Trà Lĩnh ngày càng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

Xác định CCHC là một nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND huyện Trà Lĩnh đã quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh cũng như xây dựng, ban hành chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác CCHC. Trong đó có các công văn về cung cấp địa chỉ hộp thư điện tử công vụ có dạng tên miền @caobang.gov.vn theo đầu mối cơ quan, đơn vị; công khai và xây dựng quy trình thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ CCHC; Kế hoạch về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; việc triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…
Hiện nay, 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện dần đi vào nền nếp, thực hiện đúng thẩm quyền. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm triển khai thực hiện.
Tại Văn phòng UBND huyện và 100% xã, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, trong đó quy định cụ thể về các loại công việc được áp dụng giải quyết tại cấp huyện và cấp xã. Tại đây, tất cả các loại hồ sơ, TTHC đều được công khai minh bạch về quy trình, thời gian giải quyết, phí, lệ phí, phiếu giao nhận, phiếu báo xử lý chậm. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”, đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp huyện đến xã đều được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng mọi nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và công dân khi đến giải quyết các TTHC.
Từ năm 2018 đến nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (tiếp nhận qua phần mềm và không qua phần mềm) là 354 hồ sơ; số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 233/233, tỷ lệ 100%. Tại cấp xã, thị trấn tổng số hồ sơ đã nhận 15.840 hồ sơ, giải quyết đạt 100%. 100% TTHC của cấp huyện đều được đưa lên Trang thông tin điện tử của huyện để người dân và tổ chức doanh nghiệp dễ theo dõi.
Công tác kiểm soát TTHC được chú trọng. Qua kiểm tra trực tiếp tại các xã, thị trấn và một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 100% cơ quan, đơn vị đã tiến hành niêm yết các TTHC. Hiện nay, tổng số TTHC cấp huyện là 233 TTHC; cấp xã là 144 TTHC. Việc công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư thoại, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC đã triển khai thực hiện niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và Trang thông tin điện tử của huyện.
Chủ tịch UBND huyện Trà Lĩnh Trịnh Trường Huy cho biết: Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ; phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice được triển khai hiệu quả. Triển khai sử dụng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước theo TCVN ISO 9001:2008 gồm 3 hệ thống: Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Bên cạnh đó, huyện chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng cách tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 100% cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm tại UBND huyện theo đúng quy định… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC tại địa phương.
Những kết quả đạt được trong công tác CCHC ở Trà Lĩnh đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội.  

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh